جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.


ماده واحده - تبصره یک ماده اول و سوم قانون مربوط به محصلین ایرانی
در خارجه مصوب تیر ماه 1336 به شرح زیر تکمیل و اصلاح می گردد:
بند 1 - از تاریخ تصویب این قانون وزارت فرهنگ مجاز است فارغ التحصیلان
داوطلب را که در دانشکده های تهران و شهرستانها و همچنین در دانشسرای عالی
و هنرسرای عالی در هر یک از رشته های مذکور در اساسنامه آنها طبق تشخیص
شورای رسمی هر یک از موسسات فوق حائز رتبه اول می شوند به خرج دولت و
فارغ التحصیلان رتبه اول آموزشگاه عالی و فنی آبادان را به خرج شرکت ملی
نفت به خارجه اعزام دارد.
این دانشجویان موظفند که تحت تعلیم وزارت فرهنگ و موافقت اداره سرپرستی
مربوط تحصیلات خود را در همان رشته برای اخذ درجه بالاتر تعقیب نمایند
کسانی که در سال تحصیلی 1335 - 1336 و 1336 - 1337 و 1337 - 1338 از هر
یک از رشته های دانشکده ها و دانشسرای عالی و هنرسرای عالی تهران و
شهرستانها و آموزشگاه عالی فنی آبادان فارغ التحصیل و حائز رتبه اول
شده اند مشمول این قانون می باشند مدت تحصیل کسانی که درجه تحصیلات آنان
لیسانس و فوق لیسانس می باشد حداکثر چهار سال و مدت تحصیل کسانی که دارای
درجه دکتری می باشند معادل با مدتی خواهد بود که دانشگاه یا موسسات معتبر
عالی محل تحصیل برای تحصیل رشته تخصصی مربوط لازم بداند و در هر حال از
چهار سال تجاوز نخواهد کرد.
مخارج رفت و برگشت دانشجویانی که به خرج دولت اعزام می شوند و همچنین
هزینه تحصیل و اعاشه آنان در هر سال از درآمد عمومی کشور پرداخت می شود و
در پایان آن سال از محل اعتباراتی که به موجب قانون تیر ماه 1336 از
اعتبار مخصوص محصلین آزاد می شود و در صورتی که این اعتبار کافی نباشد
مازاد آن از محل صرفه جویی سایر اعتبارات مصوب وزارت فرهنگ واریز می شود و
مخارج رفت و برگشت و هزینه تحصیل و اعاشه آن عده که به خرج شرکت ملی نفت
عزیمت می نمایند از طرف شرکت مذکور پرداخت خواهد شد.
تبصره - کسانی که طبق بند یک به خرج دولت یا شرکت ملی نفت تحصیلات خود را
در خارجه به پایان می رسانند باید متعهد شده و تضمین بسپارند که در صورت
احتیاج موسسه ای که از آن فارغ التحصیل شده اند در آن موسسه و در صورت عدم
احتیاج آن موسسه در سایر موسسات مذکور در این قانون و در صورت عدم احتیاج
آنها در سایر موسسات دولتی در رشته تخصصی خود طبق مقررات استخدامی هر یک
از آنان قبول خدمت نماید و لااقل دو برابر مدتی را که در خارجه تحصیل
نموده اند در خدمت باقی بمانند و در صورتی که تعهد فوق را انجام ندهند
باید مخارجی را که برای آنان شده است نقدا مسترد بدارند.
بند 2 - از تاریخ تصویب این قانون محصلینی که به هزینه خود برای تحصیلات
عالیه به خارج کشور بخواهند بروند باید علاوه بر دارا بودن گواهینامه کامل
متوسطه ورقه ثبت نام از یکی از مدارس عالیه کشور محل تحصیل که مورد
موافقت وزارت فرهنگ باشد به وزارت فرهنگ تسلیم نمایند ولی آنان تعهد
پرداخت مخارج اعاشه و تحصیلات آنان را بنماید و علاوه بر این باید زبان
کشوری را که در آن تحصیل خواهند نمود به قدر کافی بدانند و در امتحانات
زبان که از طرف وزارت فرهنگ هر سه ماه یک مرتبه ترتیب داده می شود شرکت
کرده و پذیرفته شوند فقط در این صورت است که به دانشجویان مزبور گذرنامه
تحصیلی و پروانه خرید ارز به نرخ بانک ملی داده می شود.
محصلینی که پس از اتمام دوره اول متوسطه به هزینه خود برای تحصیل به
خارجه می روند در صورتی که در مدرسه شبانه روزی که مورد قبول وزارت فرهنگ
باشد پذیرفته شوند تا زمانی که در شبانه روزی هستند از گذرنامه تحصیلی و
پروانه خرید ارز استفاده خواهند کرد و پس از اخذ گواهینامه متوسطه کامل
مشمول قسمت اول این بند خواهند بود.
تبصره 1 - تحصیلات فارغ التحصیلان دوره کامل متوسطه و فارغ التحصیلان مذکور در
بند یک در کلاسهای مخصوص زبان اعم از داخله و خارجه که از طرف وزارت فرهنگ
به رسمیت شناخته شده باشد از لحاظ وظیفه تا حداکثر یک سال جز تحصیلات رسمی
آنان محسوب می شود.
تبصره 2 - وزارت فرهنگ مکلف است برای هر رشته تحصیلی حداکثری از نظر مدت
اقامت و اشتغال به تحصیل و طی دوره تخصصی تعیین نماید.
بند 3 - سرپرستان محصلین در خارجه موظفند در پایان هر سال گزارش تحصیلی
کلیه محصلین حوزه خود را به وزارت فرهنگ ارسال نمایند و نسبت به وضع
تحصیلی و اخلاق و رفتار هر یک اظهار نظر نمایند و اولیا محصلینی را که
ماندن آنان در کشور خارج بی نتیجه و برخلاف مصلحت است مطلع سازند و نیز
مکلفند نسبت به محصلینی که از حیث اخلاق و رفتار شایستگی کامل ندارند یا
در تحصیلات آنان پیشرفت کافی حاصل نمی شود مراتب را به وزارت فرهنگ موجها
گزارش دهند تا وزارت فرهنگ پس از رسیدگی و اعلام قبلی سه ماه نسبت به قطع
هزینه تحصیلی و یا کمک هزینه و ارز تحصیلی آنها اقدام و گذرنامه تحصیلی
آنها را لغو و برای معاودت اینگونه محصلین به ایران اقدام کند.
بند4 - وزارت فرهنگ و وزارت دارایی مامور اجرای این قانون می باشند.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره است پس از تصویب مجلس سنا
در جلسه روز یکشنبه هشتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و سی نه به تصویب مجلس
شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1339/03/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :