جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.


ماده واحده - قانون اجرای روش جدید سربازگیری مصوب شانزدهم فروردین
ماه 1335 که به موجب آن امور نظام وظیفه به عهده وزارت کشور محول گردیده
از تاریخ فروردین ماه 1339 به موقع اجرا گذارده خواهد شد. وزارت کشور
مکلف است ظرف این مدت سازمان و وسایل لازم جهت اجرا قانون مذکور را فراهم
نماید و تا آن تاریخ وزارت جنگ و اداره نظام وظیفه عمومی کماکان مامور
اجرا قانون سربازگیری خواهند بود.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده است در جلسه یکشنبه دوازدهم بهمن ماه
یک هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت


نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1337/11/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :