جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.


ماده 1 - به منظور تهیه نقشه عمومی کشور و برای تطبیق هر گونه عملیات
نقشه برداری که در کشور شاهنشاهی ایران صورت می گیرد (نقشه برداری زمینی -
عکسبرداری هوایی و نقشه برداری از کف دریاها) سازمانی به نام سازمان
جغرافیایی کشور تحت نظر وزارت جنگ تاسیس می گردد.
ماده 2 - سازمان نقشه برداری سازمان برنامه با تشکیلات و وسایل خود پس
از اتمام دوره دوم برنامه هفت ساله (مهر 1341) به این سازمان منتقل
می گردد.
ماده 3 - به منظور تعیین نیازمندیهای نقشه برداری وزارتخانه ها و تنظیم
برنامه های نقشه برداری بر طبق احتیاجات موسسات دولتی شورایی در وزارت جنگ
به نام شورای عالی نقشه برداری مرکب از نمایندگان وزارتخانه ها و سازمانهای
ذینفع به شرح زیر تشکیل می گردد:
1 - وزارت جنگ (رئیس سازمان جغرافیایی ).
2 - وزارت صنایع و معادن .
3 - وزارت کشور.
4 - وزارت کشاورزی .
5 - وزارت راه .
6 - وزارت دادگستری .
7 - سازمان برنامه .
8 - سازمان اطلاعات و امنیت .
9 - شرکت ملی نفت ایران .
10 - دانشگاه تهران .
11 - وزارت امور خارجه .
چنانچه هر یک از وزارتخانه ها و سازمانهای دیگر احتیاج به نقشه های اختصاصی
حاصل نمایند می توانند به طور موقت تا انجام کار مربوطه نماینده به شورا
معرفی نمایند که تا پایان کار در شورا شرکت نماید.
ماده 4 - کلیه عکسبرداریهای هوایی مورد احتیاج موسسات مختلف کشور توسط
یا با موافقت وزارت جنگ انجام خواهد گردید.
ماده 5 - در صورتی که مقتضیات فنی ایجاب نماید عکسبرداریهای هوایی
توسط شرکتهای خارجی انجام گردد با نظارت وزارت جنگ انجام خواهد شد.
ماده 6 - هر دستگاهی که از سازمان جغرافیایی کشور استفاده نقشه برداری
و تجسساتی می نماید هزینه مربوطه را از بودجه خود خواهد پرداخت .
ماده 7 - سازمان جغرافیایی می تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوطه
از طریق وزارت امور خارجه عضویت تشکیلات علمی جهانی و یا منطقه ای را قبول
و با اینگونه موسسات تبادل اطلاعات و همکاری نماید.
ماده 8 - سازمان جغرافیایی کشور در انجام وظایف خود از نظر استخدامی و
اداری طبق مقررات و آیین نامه هایی که به تصویب هیات دولت خواهد رسید زیر
نظر وزارت جنگ مستقلا اقدام می نماید.
ماده 9 - وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی در صورت احتیاج به نقشه های
اختصاصی و فنی ابتدا آن را در شورای عالی نقشه برداری مطرح می نماید چنانچه
نقشه مورد احتیاج در سازمان جغرافیایی کشور موجود باشد سازمان آن را در
اختیار متقاضی قرار خواهد داد و اگر موجود نباشد شورای عالی نقشه برداری
تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود نظریات فنی و حفاظتی سازمان جغرافیایی کشور
از طرف سازمانهای متقاضی لازم الاجرا است .
ماده 10 - قوانینی که با این قانون مغایرت دارد ملغی است .
ماده 11 - وزارت جنگ مامور اجرا این قانون می باشد.
ماده فوق که مشتمل بر یازده ماده است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه
یکشنبه هشتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و سی و نه به تصویب مجلس شورای ملی
رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1339/03/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :