جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
هرگاه دادگاه استان حکمی درخصوص خسارت تاخیرتادیه صادرکندو مطالبه این خسارت درآن دادگاه بعنوان دعوای بدوی بعمل آمده باشدمرجع رسیدگی به اعسارازاجرائیه مربوط به حکم مزبوردادگاه شهرستان خواهدبود نه دادگاه استان زیرابموجب ماده 20قانون اعسار(مرجع رسیدگی به دعوای اعساردرموردمحکوم به دادگاهی است که بدایتابه دعوای اصلی رسیدگی کرده ) ومقصودازدعوای اصلی غیرازخسارت تاخیرتادیه است که فروع دعوای اصلی می باشدودادگاه استان یعنی دادگاه پژوهشی وتجدیدنظربادادگاه شهرستان ازحیث مرجعیت آن دررسیدگی ثانوی وتجدیدنظرنسبت به حکم دادگاه مشمول عنوان (دادگاهی که بدایتابه دعوای اصلی رسیدگی کرده )نیست چنانکه به موجب ذیل ماده 39قانون آئین دادرسی مدنی درصورتی که دعوای اعساربعداز صدورحکم قطعیت آن اقامه شوددردادگاهی رسیدگی می شودکه حکم بدوی راصادر کرده است وبردادگاه پژوهشی عنوان اینکه حکم بدوی راصادرکرده صدق نمی کند
حکم شماره 438-1/2/26شعبه 8

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
8
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
438
تاریخ تصویب :
1326/02/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :