جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.


ماده واحده - تبصره های زیر به ماده 88 قانون نظام وظیفه عمومی مصوب
خرداد ماه 1317 اضافه می گردد:
تبصره 1 - مقررات این ماده در مورد درجه داران - سرجوخه ها و سرباز یکم های
وظیفه و احتیاط و ذخیره که شئون و خصائص خدمتی درجه مربوط را از دست داده
و فاقد صلاحیت گردند نیز قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 2 - منظور از افسران - درجه داران و سرجوخه ها و سرباز یکم های مذکور
در این ماده اعم است از کسانی که خدمت نظام وظیفه خود را در نیروهای مسلح
شاهنشاهی و یا بر طبق قوانین مخصوص در سایر سازمان های کشور انجام می دهند.
قانون بالا که مشتمل بر ماده واحده است در جلسه روز پنجشنبه ششم اسفند ماه
یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1344/03/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :