جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.


ماده واحده -
الف - هر کس دیگری را به طور غیر مجاز از مرز عبور دهد یا به نحوی از انحا موجبات عبور غیر مجاز دیگری را فراهم نماید به شش ماه تا دو سال حبس تادیبی و یا به تادیه پنج هزار تا یکصد هزار ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم می شود.
ب - وسیله های نقلیه ای که برای انجام عمل مورد استفاده قرار گرفته در صورتی که متعلق به مرتکب بوده و یا با اطلاع مالک وسیله نقلیه مورد استفاده قرار گرفته باشد به دستور بازپرس یا دادستان موقتا صدور حکم نهایی توقیف می گردد.
دادگاه مکلف است در صورت احراز مالکیت مرتکب به اطلاع مالک وسیله نقلیه ضمن حکم محکومیت حکم به ضبط وسیله نقلیه به نفع دولت بدهد والا حکم به استرداد آن صادر خواهد نمود.
ج - هر گاه عمل مرتکب موجب تلف شدن مسافری که مجاز در خروج نیست بشود چنانچه عمل مستلزم مجازات شدیدتری نباشد مرتکب به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد و در صورت حدوث نقض یا از کار افتادن عضوی یا مرض دائم یا فقدان یکی از حواس مرتکب به دو تا پنج سال حبس مجرد محکوم
خواهد شد.
قانون بالا که مشتمل بر ماده واحده است در جلسه روز شنبه چهاردهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسیده
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1344/03/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :