جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.


ماده واحده - به شهرداری تهران اجازه داده می شود یک قطعه زمین به
مساحت 1978 متر مربع واقع در ضلع جنوبی خیابان جنوبی پارک شهر مجاور غربی
ساختمان نیمه تمام بنگاه دارویی شهرداری را به منظور احداث ساختمان
روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی و سایر تاسیسات مجانا به وزارت دادگستری
واگذار نماید.
قانون بالا که مشتمل بر یک ماده است در جلسه روز پنجشنبه بیست و نهم بهمن
ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1344/02/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :