جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.


تاریخ : 5/3/1381 شماره دادنامه :81

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه در قانون تامین اجتماعی مصوب تیرماه 1354 حکمی در خصوص اعتبار سن افراد بیمه شده براساس تاریخ تولد مندرج در شناسنامه تقدیمی هنگام ورود به خدمت و همچنین عدم اعتبار احکام مراجع قضائی مبنی بر اصلاح تاریخ تولد اشخاص وضع نگردیده بود و در نتیجه قبل از تصویب تبصره 2 الحاقی به ماده 3 قانون فوق الذکر در تاریخ 8/8/1379 احکام قطعی مراجع قضائی ذیصلاح در زمینه اصلاح تاریخ تولد اشخاص معتبر و لازم الاتباع بوده است. بنابراین دادنامه شماره 1430 مورخ 30/9/1377 هیات دوم تجدیدنظر دیوان مشعر بر تایید دادنامه بدوی که شکایت شاکی را وارد دانسته است با عنایت به مراتب فوق الذکر و دادنامه شماره 355 مورخ 5/10/1378 هیات عمومی دیوان موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود0 این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1/2/1378 در موارد مشابه برای شعب دیوان سایرمراجع ذیربط لازم الاتباع است .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی

شماره ه/78/16 30/3/1381
کلاسه پرونده : 78/16
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : سازمان تامین اجتماعی
موضع و شکایت وخواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مقدمه : الف - 1- شعب هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/894 موضوع شکایت خضرالله دلاوری به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته برقراری مستمری بازنشستگی بشرح دادنامه شماره 560 مورخ 28/4/1377 چنین رای صادر نموده است ، نظربه اینکه اصلاح سن شاکی براساس شناسنامه جدید مستند به مقررات قانونی صورت گرفته وماده 76 قانون تامین اجتماعی هم متذکر است که سن مرد به 60سال تمام رسیده باشد لذا با توجه به اینکه منع قانونی در عدم قبول سن اصلاحی ملحوظ نظر نیست و دلیلی قانونی بر عدم قبول حکم اصلاحی در مورد سن شاکی وجود ندارد لذا امتناع اداره طرف شکایت ازصدور حکم بازنشستگی با شناسنامه اصلاحی وجاهت قانونی نداشته حکم بر الزام اداره طرف شکایت به صدور حکم بازنشستگی صادر و اعلام می دارد0
2- شعبه دوم هیات تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ت 2/77/858 موضوع تقاضای تجدیدنظرسازمان تامین اجتماعی نسبت به دادنامه شماره 56 مورخ 28/4/1377 صادره از شعبه هجدهم در پرونده کلاسه 76/849 بشرح دادنامه شماره 1291مورخ 9/9/1377 با توجه به مندرجات لایحه اعتراضیه و سایر محتویات پرونده اعتراض را وارد تشخیص و با فسخ دادنامه بدوی شکایت را رد نموده است 0
ب - 1- شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/365 موضوع شکایت آقای سجاد ملکی پناهی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی استان تهران بیمه و بازنشستگی به خواسته اعتراض به عدم قبول تاریخ تولد1317 مطابق شناسنامه اصلاحی برای استفاده از مزایای بازنشستگی پیش از موعد بشرح دادنامه شماره 1086 مورخ 31/6/1377 چنین رای صادر نموده است 0
1- سازمان طرف شکایت اذعان دارد که افزایش سن شاکی از طریق قانون صورت گرفته است و آن را یک حکم قضائی دانسته است 0
2- اظهار داشته است که به ذخایر سازمان لطمه وارد می نماید0 و حال آنکه شاکی داوطلب شده است که مابقی بیمه را به بازنشستگی به مدت 4 سال پرداخت نماید0
3- ماده واحده مصوب 2/11/1377 قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها موقعی که تشخیص بدهند شناسنامه صادره مطابق واقع نمی باشد وظیفه دارد که از این تزلزل جلوگیری کند و سن واقعی را احراز و سن سجلی را اصلاح نماید و به این معنی نیست که کمیسیون تشکیل شده از ریاست دادگاه صالحه و فرمانداری یا بخشداری و رئیس اداره ثبت احوال و مدیرعامل سازمان بهداری استان و رئیس شورای شهر و یا بخش محل به ادعای اشخاص بدون اجرای واقع ترتیب اثر بدهند تا آن که هر فردی بدون احراز همه جانبه موفق به اخذ کبر سن شوند0
4- انگیزه کبر سن چنانچه مطابق با واقع باشد مانع از آن نخواهد بود و لهذا حکم به ورود شکایت صادر واعلام می گردد0 2- شعبه دوم هیات تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت 2/77/1078 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان تامین اجتماعی نسبت به دادنامه شماره 1086 مورخ 31/6/1377 صادره ازشعبه پانزردهم در پرونده کلاسه 15/77/465 بشرح دادنامه شماره 1430 مورخ 30/9/1377 دادنامه بدوی را عینا" تایید نموده است 0
هیات عممی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
81
تاریخ تصویب :
1381/03/05
تاریخ ابلاغ :
1381/05/02
دستگاه اجرایی :
دیوان عدالت اداری
موضوع :