جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.


شماره 17864/ت 26756ه 19/4/1381

هیات وزیران در جلسه مورخ 16/4/1381 بنا به پیشنهاد شماره 4575 مورخ 3/4/1381 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
تصمیم نامه شماره 15961/21160 مورخ 31/3/1378، موضوع تشکیل کمیسیون ویژه تخصیص ارز برای تامین دارو و تجهیزات داروئی بشرح زیر اصلاح می شود:
1- نام کمیسیون موضوع تصمیم نامه یاد شده به کمیسیون پیگیری امور یارانه دارو وتجهیزات پزشکی تغییر می یابد.
2- ترکیب اعضای کمیسیون یاد شده بشرح زیر می باشد:
الف - نماینده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
ب - نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
پ - نماینده وزارت بازرگانی
ت - نماینده وزارت بانک مرکزی ایران
ث - ریاست بازرسی ویژه رئیس جمهور
3- مصوبات کمیسیون یاد شده برای دستگاه های اجرائی ذیربط ارسال شود.
4- دبیرخانه کمیسیون مزبور در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مستقر می شود.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16719
تاریخ تصویب :
1381/04/16
تاریخ ابلاغ :
1381/05/02
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :