جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.


شماره 18804/ت 26777ه 25/4/1381
هیات وزیران در جلسه مورخ 23/4/1381 بنا به پیشنهاد شماره 63790/105 مورخ 12/4/1381 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، آئین نامه اجرائی بند(الف ) تبصره (4) قانون بودجه سال 1381 کل کشور را بشرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- در این آئین نامه عبارتهای مشروح زیر دارای تعاریف مربوط می باشند:
الف - دستگاه فروشنده در مورد دارائی های سرمایه ای وپروژه های تملک دارائی سرمایه ای نیمه تمام و خاتمه یافته غیر مورد نیاز و مصالح و تجهیزات مازاد طرحهای خاتمه یافته موضوع بند (الف ) ماده (89) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت : وزارتخانه ها وموسسات دولتی .
ب - دستگاه اجرا دهنده در مورد اموال منقول مازاد طرحهای خاتمه یافته موضوع بند(الف ) ماده 89 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت : وزارتخانه ها و موسسات دولتی .
د- طرح : طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای (عمرانی ) مندرج در پیوست شماره (1) قوانین بودجه سنواتی ، طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای (عمرانی ) استانی و سایر طرحهائی که از محل درآمدهای عمومی دولت تامین اعتبار شده یا می شوند.
ه - پروژه : قسمتی از طرح موضوع بند(د) این ماده که نیمه تمام یا خاتمه یافته می باشد.
ماده 2- دستگاه های فروشنده یا اجاره دهنده مکلفند در چارچوب مفاد این آئین نامه و با رعایت قوانین ومقررات مرتبط در مورد فروش طرحها و پروژه های تملک دارائی های سرمایه ای (عمرانی ) نیمه تمام و خاتمه یافته غیر موردنیاز و مصالح و تجهیزات مازاد طرحها و پروژه های خاتمه یافته و دارائی های سرمایه ای و اجاره اموال غیر منقول واموال منقول مازاد طرحهای خاتمه یافته موضوع بند(الف ) ماده (89) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، ضروری است .
ماده 3- دستگاه های فروشنده یا اجاره دهنده مکلفند با توجه به مفاد ماده (2) این آئین نامه نسبت به ارائه اطلاعات زیر حسب مورد به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت اموراقتصادی و دارائی (اداره کل اموال دولتی ) اقدام نمایند:
الف - موارد برای فروش :
1- فهرست طرحها و پروژه های تملک دارائی های سرمایه ای نیمه تمام و خاتمه یافته غیر مورد نیاز قابل فروش و زمانبندی فروش
2- فهرست دارائی های سرمایه ای 0
3- فهرست مصالح وتجهیزات مازاد طرحهای خاتمه یافته 0
ب - موارد برای اجاره :
1- فهرست اموال غیر منقول 0
2- فهرست اموال منقول مازاد طرحهای خاتمه یافته موضوع بند (الف ) ماده (89) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت .
ماده 4- موارد مجاز برای فروش موضوع بند(الف ) ماده (3) این آئین نامه ، باید از طریق مزایده طبق قوانین ومقررات مربوط به فروش رسد.
ماده 5- موارد مجاز برای اجازه موضوع بند(ب ) ماده (3) این آئین نامه ، صرفا" از طریق قرارداد اجاره و با رعایت مقررات مربوط قابل واگذاری خواهد بود.
ماده 6- فروش طرحها یا پروژه ها، مصالح و تجهیزات مازاد طرحهای خاتمه یافته و دارائی های سرمایه ای موضوع ماده (2) این آئین نامه که قیمت پایه آن تا مبلغ یک میلیارد (000/000/000/1) ریال است به صورت نقدی خواهد بود و در مورد اموال با قیمت پایه بیش ازیک میلیارد(000/000/000/1)ریال ،یک میلیارد (000/000/000/1) ریال قیمت فروش به صورت نقدی دریافت و مازاد بر یک میلیارد (000/000/000/1) ریال با تشخیص وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط بیست درصد(20%) از قیمت فروش مازاد یک میلیارد (000/000/000/1) ریال به صورت نقد اخذ خواهد گردید و باقی مانده به صورت اقساط شش ماهه ، حداکثر در ده قسط با احتساب سود بانکی مترتب به بخش ذیربط با توجه به زمان اقساط، پرداخت خواهد شد.
ماده 7- وجوه حاصل از فروش طرح یا پروژه های نیمه تمام وخاتمه یافته غیر مورد نیاز و مصالح و تجهیزات مازاد طرحهای خاتمه یافته و دارائی های سرمایه ای و اجاره اموال منقول مازادطرحهای خاتمه یافته موضوع بند(الف ) ماده (89) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اجاره اموال غیر منقول ، موضوع مواد (2) و (3) این آئین نامه باید به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 890160 قسمت سوم قانون بوجه سال 1381 کل کشور واریز گردد.
ماده 8- حداکثر صددرصد(100%) از وجوه حاصل ازفروش دارائی های سرمایه ای و اموال غیر منقول (پروژه های تملک دارائی های سرمایه ای نیمه تمام و خاتمه یافته غیر مورد نیاز موضوع بند (الف ) ماده (89) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) مورد اشاره در ماده (7) این آئین نامه پس از واریز به خزانه ، از مجل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1381 کل کشور در اختیار دستگاه فروشنده ذیربط قرار می گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی (کشور- استان ) جهت تکمیل طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای نیمه تمام و یا خرید واحداث ساختمان برای همان دستگاه از محل اعتبار تملک دارائی های سرمایه ای ردیف 503412 و یا در قالب وجوه اداره شده براساس مفاد بند(ط) تبصره (3) قانون بودجه سال 1381 کل کشور، حسب مورد از محل اعتبارات هزینه ای یا از محل اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای ردیف 503412، در اختیار دستگاه فروشنده قرار گیرد.
تبصره - ایجاد تعهد یا بار مالی مازاد بر اعتبارات موضوع این ماده به منظور خرید یا احداث ساختمان برای سال جاری و سنوات آتی ممنوع است .
ماده 9- حداکثر معادل صددرصد(100%) از وجوه حاصل از اجاره اموال غیر منقول و فروش یا اجاره اموال منقول مازاد طرحهای خاتمه یافته موضوع بند(الف ) ماده (89) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، مورد اشاره در ماده (7) این آئین نامه پس از واریز به خزانه ، از محل اعتبار تملک دارائی های سرمایه ای ردیف 503412 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1381 کل کشور، جهت تکمیل طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای نیمه تمام براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت برنامه ریزی (کشور- استان ) دراختیار دستگاه اجرائی مربوط قرار گیرد.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16719
تاریخ تصویب :
1381/04/23
تاریخ ابلاغ :
1381/05/02
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :