جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.


شماره 18488/ت 26744ه 24/4/1381
هیات وزیران در جلسه مورخ 16/4/1381 بنا به پیشنهاد شماره 59648/105 مورخ 8/4/1381 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وبه استناد بند(ب ) تبصره (4) قانون بودجه سال 1381 کل کشور، آئین نامه اجرائی بندیاد شده را بشرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- به وزارتخانه ها وموسسات دولتی و آن دسته از شرکتهای موضوع قسمت چهارم پیوست قانون بودجه سال 1381 کل کشور که کمک زیا دریافت می نمایند اجازه داده می شود در نه ماه اول سال 1381 برای اصلاح ساختار نیروی انسانی وافزایش نیروهای متخصص ،کارکنان داوطلب رسمی وغیرماهر خود را که واجد شرایط بازنشستگی نباشند، طبق مفاد این آئین نامه بازخرید نمایند.
تبصره - نیروهای غیرماهر موضوع این آئین نامه به مستخدمین دارای مدرک تخصیلی غیر دانشگاهی اطلاق می شود که عهده دار وظایف تخصصی واصلی دستگاه ذیربط نبوده و امکان واگذاری مشاغل آنهابه بخش غیر دولتی وجود داشته و مورد نیاز دستگاه محل خدمت نباشند
ماده 2- تشخیص نیروهای غیرماهر بر عهده کمیته برنامه ریزی نیروی انسانی ، موضوع ماده (2) آئین نامه اجرائی بندهای ب و ج ماده (3) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، موضوع تصویبنامه شماره 53381/ت 22968ه مورخ 24/11/1379 می باشد.
تبصره - تشخیص نیروهای غیر ماهر در شرکتهای دولتی بنا به پیشنهاد هیات مدیره وتایید کمیت موضوع این ماده خواهد بود.
ماده 3- دستگاههای موضوع این آئین نامه می توانند کارکنان موضوع ماده (1) این آئین نامه را بنا به درخواست کتبی آنان وبر اساس قوانین و مقررات مربوط به ازای هر سال سابقه خدمت قابل قبول با پرداخت معادل (5/4) ماه آخرین حقوق و فوق العاده هائی که مبنای کسور بازنشستگی قرار گرفته است بازخرید خدمت نمایند.
ماده 4- چنانچه افراد موضوع این آئین نامه در هنگام بازخریدی دارای ذخیره مرخصی استحقاقی باشند وجوه مربوط به ایام مرخصی براساس آخرین حقوق و فوق العاده مربوط دریافتی وفق مقررات مربوط از محل اعتبارات دستگاه متبوع مستخدم قابل پرداخت است .
ماده 5- افراد بازخرید شده برای استفاده از تسهیلات بانکی معرفی و در اولویت قرار می گیرند.
تبصره - نحوه و میزان استفاه از تسهیلات این ماده حداکثر ظرف (3)ماه از تاریخ ابلاغ این آئین نامه با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می شود.
ماده 6- وزارتخانه های جهاد کشاورزی راه وترابری ، صنایع و معادن می توانند علاوه بر کارکنان رسمی غیرماهر، کارکنان غیرماهر داوطلب پیمانی ، قراردادی و کارگری خود را با رعایت مفادتشویقی این آئین نامه بازخرید نمایند.
ماده 7- دستگاههای اجرائی مشمول این آئین نامه می توانند کارگاهها، تجهیزات و ماشین آلات (مازاد) اموال منقول شامل خودرو، ماشین الات فرسوده و خارج از رده خودرا به قیمت کارشناسی رسمی روز و بدون تشریفات مزایده به افراد بازخرید شده به صورت فردی و جمعی حداکثر تا چهار برابر حقوق ومزایای مستمر و غیرمستمر آخرین سال خدمت آنان (برابر اسناد مثبته ذیحسابی ) به صورت نقد و اقساط هفت ساله بفروشند.
ماده 8- شرکتهای دولتی موضوع ماه (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380 - به استثنای شرکتهای دولتی موضوع ماده (1) این آئین نامه می توانند با تصویب مجمع عمومی یا شورای عالی خود به شرط استفاده از منابع داخلی ، مستخدمین رسمی ، ثابت یا عناوین مشابه خود را براساس مفاد این آئین نامه بازخرید نمایند.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16719
تاریخ تصویب :
1381/04/16
تاریخ ابلاغ :
1381/05/02
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :