جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.


شماره 1525/دش 10/4/1381

(مصوب جلسه 498مورخ 28/3/1381 شورای عالی انقلاب فرهنگی )
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 498 مورخ 28/3/1381، به پیشنهاد ستاد رسیدگی به امور آزادگان (نامه شماره 12947/2/س آ مورخ 26/8/1380) اصلاح تبصره ماده 2 اسسنامه طرح شاهد(مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی ) را به این شرح تصویب کرد:
تبصره :
فرزندان آزادگان جنگ تحمیلی و جانبازانی که متحمل ضایعاتی بیش از50% شده اند در حکم فرزندان شاهد محسوب گردیده و از مزایای ایشان بهره مند خواهند شد.
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی - سیدمحمدخاتمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16719
تاریخ تصویب :
1381/03/28
تاریخ ابلاغ :
1381/05/02
دستگاه اجرایی :
شورای عالی انقلاب فرهنگی
موضوع :