جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.


تاریخ : 5/3/1381 شماره دادنامه : 82 کلاسه پرونده : 177/22

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
طبق ماده یک قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 13/12/1368 حقوق تفاوت تطبیق حقوق و فوق العاده شغل مستخدمان مشمول قانون مذکور در تعیین حقوق بازنشستگی آنان قابل احتساب بوده و محاسبه فوق العاده خاص در تعیین و برقراری حقوق بازنشستگی مستخدمین مذکور تاریخ 1/1/1374 فاقد مجوز قانونی بوده است. بنابراین دادنامه شماره 59 مورخ 29/1/1377 شعبه هجدهم و دادنامه شماره 228 مورخ 2/3/1377 شعبه نوزدهم دیوان که متضمن این معنی می باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود0 این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1/2/1378 در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازم الاتباع است .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی

شماره ه/77/221 4/4/1381
شاکی : سازمان بازنشستگی کشوری
موضوع شکایت وخواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 4 و 18 و 19 دیوان عالت اداری
مقدمه : الف - 1- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 75/1584 موضوع شکایت آقای مجید پورملکی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته برقراری فوق العاده شغل بشرح دادنامه شماره 884 مورخ 11/6/1376 چنین رای صادر نموده است ،
با عنایت به اینکه مستندا" به بندب از ماده قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 1374 که از تاریخ 1/1/1374 لازم الاجراء می باشد در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه موضوع ماده یک و بند ح ماده 8 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری حقوق تفاوت تطبیق حقوق ، فوق العاده شغل و سایر فوق العاده هائی که از بابت آنها کسور بازنشستگی دریافت می شود مورد محاسبه قرار می گیرد و با عنایت به اینکه حسب حکایت محتویات پرونده و فتوکپی حکم کارگزینی 24/11/1358 شاکی از تاریخ 9/7/1358 با عنوان معاون درجه 5 در دبیرستان اهواز مشغول خدمت بوده و از فوق العاده شغل ایشان که در ردیف بند پ حکم مذکور در فوق قید شده است ، کسور بازنشستگی کسر و به صندوق بازنشستگی کشرو واریزی شده است واز این نظر ایشان مستحق استفاده از فوق العاده معاونت در میزان حقوق بازنشستگی خود می باشد و باتوجه به اینکه سازمان بازنشستگی کل کشور نیز در میان دعوی مطروحه ایراد ودفاع موثری بعمل نیاورده است ومدافعات امور حقوقی سازمان مرقوم و بشرح نامه 24/1/1376 به خلاصه اینکه شاکی قبل از 1/1/1374 بازنشسته شده و نمی تواند ازحق معاونت حقوق بازنشستگی استفاده نماید0 با عنایت به مجموع مراتب فوق و نص صریح بندب ماده واحده قانون مرقوم ومدلل نبوده و موثر در مقام نمی باشد0بنا به مراتب موضوع شکایت و دعوی شاکی موجه و صحیح و ثابت تشخیص و حکم به ورود شکایت شاکی والزام سازمان طرف شکایت به برقراری فوق العاده شغل ( حق معاونت ) در حقوق بازنشستگی ایشان صادر واعلام می دارد0
ب - شعبه هجده در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/822 موضوع شکایت آقای جواد سعیدی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته اصلاح عنوان ابلاغ به جای ( دبیر ) رئیس مدرسه و پرداخت فوق العاده مدئی از1/1/1374 بشرح دادنامه شماره 59 مورخ 29/1/77 چنین رای صادره نموده است.
اولا" شکایت شاکی دائر به تغییر عنوان دبیر به رئیس مدرسه به لحاظ اینکه حسب اعلام اداره طرف شکایت خواسته شاکی عملی شده است منتفی است و قرار رد شکایت شاکی صادر می گردد0
ثانیا" در مورد پرداخت فوق العاده مدیریت بر اساس قانون و مقررات بازنشستگی مصوب 1374 نظر به اینکه شاکی در سال 1359 و قبل از تصویب مقررات فوق الذکر بازنشسته شده است و در قانون استنادی هم عطف به ماسبق مقید نیست خواسته وجاهت قانونی نداشته حکم به رد شکایت شاکی صادر می گردد0
ج - شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 75/1064 موضوع شکایت آقای مهدی دزفولیان به طرفیت 1- سازمان بازنشستگی 2- امور بازنشستگان اداره کل اموزش و پرورش 3- سازمان امور استخدامی خواسته اعمال بند ب قانون اصلاح قوانین بازنشستگی و وظیفه مصوب 1374 در زمینه احتساب فوق العاده مدیریت در احکام بازنشستگی 1373 بشرح دادنامه شماره 288 مورخ 2/3/1377 چنین رای صادر نموده است ،
نظر به اینکه بموجب بندج ماده واحده قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 24/11/1374 مجلس شورای اسلامی مقررات ماده واحده قانون فوق الذکر از جمله بند ب قانون مذکور که سایر فوق العاده ها (حق مدیریت ) را در تعیین حقوق بازنشستگی موثر دانسته است از تاریخ 1/1/1374 لازم الاجراء دانسته است به دلیل عطف به ماسبق نشدن قوانین ، خواسته و شکایت نامبرده فاقد وجاهت قانونی است حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و رسوا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
82
تاریخ تصویب :
1381/03/05
تاریخ ابلاغ :
1381/05/02
دستگاه اجرایی :
دیوان عدالت اداری
موضوع :