جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.


شماره 7883/ت 26319ه 19/4/1381

هیات وزیران در جلسه مورخ 5/4/1381 بنا به پیشنهادهای شماره 1607 مورخ 21/1/1381 معاونت حقوقی وامور مجلس رئیس جمهور وشماره 730/1 مورخ 15/2/1381 وزارت تعاون و به استناد اصل یکصد وسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
تصویبنامه شماره 49174/ت 25358ه مورخ 30/10/1380هیات وزیران ، موضوع تشکیل ستاد اقتصادی دولت بشرح ذیل اصلاح می گردد:
1- آقای علی صوفی وزیر تعاون به ترکیب اعضای ستاد یاد شده اضافه می شود.
2- متن ذیل به عنوان تبصره به تصویبنامه یاد شده الحاق می گردد:
(تبصره - در خصوص مواردی که بر اساس قوانین موضوعه به ستاد یاد شده تفویض اختیاری صورت گیرد، این ستاد درچهارچوب اختیارات تفویض شده ،اقدام خواهد نمود0)
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16719
تاریخ تصویب :
1381/04/05
تاریخ ابلاغ :
1381/05/02
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :