جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.


شماره : 9406 - 4/5/48

هیئت وزیران در جلسه مورخ 4/5/48 بنا به پیشنهاد شماره 11439 مورخ 24/4/48 وزارت علوم وآموزش عالی اساسنامه شورای مرکزی آموزش کشور را بشرح زیر تصویب نمودند:

ماده 1- برای کمک به اجرای قانون تاسیس وزارت علوم و آموزش عالی و انجام وظایف قانونی آن وزارت در امور مربوط به برنامه آموزش شورائی (بنام شورای مرکزی آموزش کشور) در وزارت علوم و آموزش عالی تشکیل میگردد که در این تصویبنامه بنام (شورا) خوانده میشود.
ماده 2- شورا مرکب از بیس و یکنفر عضو انتصابی خواهد بود و اشخاص زیر نیز باقتضای مقام خود در آن عضویت خواهند داشت :
1- وزیر علوم و آموزش عالی
2- وزیر آموزش و پرورش
3- وزیر فرهنگ وهنر
4- وزیر کار وامور اجتماعی
5- وزیر اقتصاد
6- وزیر کشاورزی
7- وزیر بهداری
8- وزیر اصلاحات ارضی وتعاون روستائی
9- وزیر مشاور و دبیر کل سازمان امور اداری واستخدامی کشور0
10- مدیرعامل سازمان برنامه
11- روسای دانشگاههای کشور
12- رئیس موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی
13- رئیس دانشسرایعالی
تبصره 1- در صورتیکه وزیران مذکور در این ماده یا مدیرعامل سازمان برنامه بعلل خاص واستثنائی نتوانند در یکی از جلسات شورا شرکت کنند باید معاون یا قائم مقام خود را برای شرکت درآن جلسه معرفی کنند0 نظر و رای معاون یا قائم مقام معرفی شده بمنزله نظر و رای عضو اصلی تلقی خواهد شد.
ماده 3- ریاست شورا با وزیر علوم و آموزش عالی و در غیاب او با وزیر آموزش و پرورش خواهد بود.
ماده 4- اعضای انتصابی شورا به پیشنهاد وزیر علوم و آموزش عالی و فرمان همایونی بعضویت شورا منصوب میشوند.
ماده 5- مدت عضویت اعضاء انتصابی شورا سه سال است جز در دوره اول که در پایان سال اول و دوم مدت عوضیت یک ثلث اعضاء اولیه بقید قرعه پایان می یابد0 تجدید انتخاب اعضاء شورا بلامانع است
ماده 6- هرگاه یک عضو انتصابی در طی دوره عضویت خود بیکی از مقامهای مندرج در ماده (2) این قانون منصوب گردد، شخص دیگری برای بقیه مدت بعضویت شورا منصوب خواهد شد.
ماده 7- وظایف شورا عبارتست از:
الف - اظهارنظر درباره خط مشی و برنامه ریزی آموزشی در همه سطوح و رشته ها با توجه به هدفهای اقتصادی ، اجتماعی ، علمی و فرهنگی کشور.
ب - پیشنهاد تدابیر لازم برای هم آهنگ ساختن فعالیتهای کلیه واحدهای آموزش عال یوتوصیه طرحها ومقررات آموزشی ، اداری ومالی واستخدامی بمنظور ایجاد این هماهنگی وانطباق فعالیتهای موسسات آموزش عالی با برنامه آموزش کشور.
ج - اظهارنظردرباره اعتبارات آموزشی و همچنین در مورد نوع کمک و توزیع اعتبارات بین موسسات آموزش عالی کشور.
د- اظهارنظر درباره ضوابط کلی ومشترکی که رعایت آنها در دانشگاهها وموسسات آموزشی برای پیشرفت برنامه های آموزشی ضرورت داشته باشد.
ه - اظهارنظر درباره ضوابط مربوط به تاسیس و گسترش وانحلال دانشگاهها ومدارس عالی .
و - اهظارنظر درباره شرایطی که برای احراز صلاحیت تدریس و تحقیق و اعطای سمتها ومراتب آموزشی و تحقیقی دانشگاهی درسطح مملکتی لازم است .
ح - اظهارنظر درباره ضوابط مربوط به اعطای درجات دانشگاهی 0
ماده 8- آئین نامه طرز کار شورا بوسیله شورا تهیه و پس از تصویب وزیر علوم و آموزش عالی بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
وزیر مشاور - هادی هدایتی

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1348/05/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :