جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.


شماره : 27380 - 6/10/48

هییت وزیران در جلسه مورخ 6/10/48 بنا به پیشنهاد شماره 5603/7 مورخ 5/9/48 وزارت دادگستری ماده 9 تصویبنامه مورخ 20/2/1336 و تبصره ذیل آن را که مربوط به اساسنامه انجمن حمایت زندانیان است بشرح زیر اصلاح و تصویب نمودند.
ماده 9- هیئت مدیره انجمن تشکیل میشود از رئیس شهربانی کل کشور، دادستان استان ، دادستان شهرستان ، رئیس اداره پزشکی قانونی ، رئیس اداره خدمات اجتماعی وزارت دادگستری ، نماینده وزارت کار وامور اجتماعی و چهار نفر از اشخاص نیکوکار به تشخیص وزیر دادگستری .
تبصره - در شهرستانها هیئت مدیره مرکب خواهد بود از دادستان شهرستان ، فرماندار، رئیس شهربانی ، رئیس اداره کارواموراجتماعی و چهار نفر از معتمدان محل باتخاب دادستان .
وزیر مشاور - محمد کشفیان

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1348/10/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :