جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.


شماره : 52100 - 24/1/48

هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/12/47 بنا به پیشنهاد شماره 23603-18/9/47 وزارت کشور ودراصلاح تصویبنامه شماره 3844-1/5/46 مربوط به آئین نامه اجرائی قانون موسسات حمل و نقل و تعمیرگاه های اتومبیل و گاراژهای عمومی تصویب نمودند.
1- عبارت زیر به آخر ماده 1 اضافه شود0
برای مدیر مسئول بنگاه باید یکنفر بعنوان قائم مقام به شهربانی کل کشور معرفی شود که واجد شرایط مربوط به مدیر مسئول باشد.
2- به قسمت آخر ماده 2 این عبارت اضافه شود0
هیچکس نمیتواند مدیر مسئول یا قائم مقام بیش از یک بنگاه باشد، مدیر مسئول یا قائم مقام او باید در ساعات کار بنگاه در بنگاه حاضر باشد.
3- عبارت (وقائم مقام ) به بعد از عبارت (مدیرمسئول بنگاه ) در ماده 3 اضافه شود.
4- ماده 4 بشرح زیر اصلاح میشود0
شهربانی با بررسی مدارک مذکور در ماده 3 و بازدید محل واحراز وجود شرایط مندرج در این آئین نامه ظرف پانزده روز پس از جلب موافقت شهرداری باید اقدام بصدور پروانه کسب برای موسس وکارت شناسائی برای مدیر مسئول و قائم مقام او بنماید0 ودر غیر این صورت با ذکر علل عدم صدور پروانه وکارت مراتب را به درخواست کننده اعلام خواهد نمود.
5- ماده 5 بشرح زیر اصلاح شود0
پروانه کسب موسس کارت شناسائی مدیر مسئول و قائم مقام اوباید همیشه در دفتر بنگاه و در معرض دید عموم نصب گردد، پروانه کسب و کارت شناسائی پس از صدور در انقضای یکسال باید تمدید شود.
6- به آخر ماده 6 این عبارت اضافه شود0
( و در غیاب او یا قائم مقام مدیر مسئول است )
7- به آخر ماده 14 عبارت زیر اضفاه شود0
هرگاه به تشخیص شهربانی سیصد متر مربع مذکور کافی نباشدباید توقفگاه مناسب دیگری نیز برای توقف اتوبوسها در اختیار داشته باشد و انجام کارهای تعمیراتی و فنی و شتسشوی ماشینها ونظائر آن در محدوده بنگاه مسافربری ممنوع است .
8- بقسمت اول ماده 30 بعد از عبارت (مقررات مواد) عدد اضافه شود.
9- عبارت زیر به آخر ماده 55 اضافه شود0
10- به آخر ماده 62 عبارت زیر اضافه شود0
مدیر مسئول توقفگاه باید حداقل دارای گواهینامه پایه دوم شخصی باشد یا راننده ای را ک دارای گواهی نامه پاهی دوم شخصی باشد برای جابجا کردن اتومبیل ها در داخل توقفگاه استخدام نماید
11- باول ماده 78 عبارت زیر اضافه شود0
اتومبیلهای آموزشی آموزشگاههای رانندگی باید برنگی باشد که از طرف شهربانی تعیین میشود.
وزیر مشاور- محمد کشفیان
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1347/12/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :