جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
نظربه اینکه اعسارامری است حادث وممکن است بعدازصدورحکم سابق به رداعسارکسی بواسطه پیش آمدهائی که بعدامعسرشده باشدبنابراین فرض نمی توان دعوی فعلی اوراعین دعوی سابق دانست ودادخواست اعساراورااز لحاظ متحددانستن دودعوی ردنمود.
حکم شماره 1505-3/9/25شعبه 6

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
8
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
1505
تاریخ تصویب :
1325/09/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :