جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.


شماره : 286/3 12/1/1348

ماده 1- تاسیس داروخانه در کلیه نقاط کشور منوط به اخذپروانه از وزارت بهداری میباشد.
تبصره 1- برای تاسیس داروخانه موافقتنامه تاسیس بنام سرمایه گذار و پروانه بنام مسئول فنی صادر خواهد شد.
تبصره 2- سرمایه گذار در صورتیکه مسئول فنی نباشد بهیچ عنوان حق مداخله در امور فنی داروخانه را ندارد.
ماده 2- موقعیت محل ، ساختمان ، تجهیزات ، کادر فنی داروخانه و همچنین فواصل داروخانه ها از یکدیگر مطابق استانداردهائی خواهد بود که اداره کل خدمات درمانی بر حسب موقعیت هر شهرستان اعلام خواهد نمود.
تبصره - استانداردهای مربوط بوسیله کمیسیون کار شناسائی که از طرف وزارت بهداری تعیین میشوند تنظیم وعنداللزوم قابل تجدیدنظر خواهد بود0 در کمیسیون مزبور نماینده جامعه دارو- سازان ایران شرکت خواهد نمود.
ماده 3- برای صدور موافقتنامه ها تاسیس باید محل مورد تقاضابا توجه به استاندارد مربوطه توسط بهداری محل بازدید و مورد موافقت قرار گیرد.
تبصره - موافقتنامه تاسیس داروخانه بنام اشخاص اعم ازحقوقی یا حقیقی صادر خواهد شد.
ماده 4- پروانه مسئول فنی بنام داروساز واجد شرایط که دارای پروانه داروسازی است صادر خواهد شد.
تبصره 1- هر داروساز نمیتواند مسئولیت فنی بیش ازیک داروخانه را بعهده بگیرد.
تبصره 2- کلیه نسخه ها باید بوسیله مسئول فنی کنترل وامضاء و بمهر داروخانه ممهور شود و نیز بهای هر یک از اقلام داروئی جداگانه در مقابل هر داور ذکر و جمع کل آن در نسخه قید گردد.
تبصره 3- در صورتیکه مسئول فنی داروخانه به علتی در داروخانه حضور نداشته باشد صاحب داروخانه موظف است تابلوئی که روی آن جمله آن جمله (نسخه پیچی داروخانه تعطیل است ) در پشت ویترین داروخانه بطوریکه قابل رویت عابرین باشد نصب نماید.
تبصره 4- در داروخانه هائی که بعلت حجم کار ایجاب نماید داروساز و یا داروسازان واجد شرایط دیگری بکار اشتغال ورزند مسئول فنی متیواند قسمتی از وظائف خو را به آنان تفویض نماید ولیکن این امر نمیتواند رافع مسئولیتهای قانونی مسئول فنی گردد.
تبصره 5- مسئول فنی میتواند در غیاب خود حداکثر برای سه ماه یکنفر داروساز واجد شرائط را بعنوان قائم مقام انتخاب و به بهداری محل معرفی نموده وموافقت بهداری محل را جلب نمایدمشروط بر اینکه قائم مقام در داروخانه دیگر مسئولیت بعهده نداشته باشد
تبصره 6- در صورتیکه غیبت مسئول فنی بیش از سه ماه باشد لازمست قبلا" موافقت بهداری کل مربوطه از طریق بهداری محل جلب گردد در صورتی که مدت غیبت از یکسال تجاوز نماید پروانه مسئول فنی قبلی از طرف وزارت بهداری لغو خواهد شد.
تبصره 7- مسئولیت کلیه اعمال داروسازی از قبیل نسخه پیچی و فروش دارو بعهده مسئول فنی خواهد بود.
تبصره 8- در صورتیکه قائم مقام معرفی شده در ساعات معینی در در روز عهددار مسئولیت باشد ضمن اعلام موافقت وزارت بهداری با قبول قایم مقامی ذکر ساعت کار مسئول فنی و قائم مقامی ضروری است
تبصره 9- افراد واجد شرایطی که در داروخانه ها در امور دارو سازی شرکت دارند موظفند مدارک خود را از طریق بهداری مربوطه بوزارت بهداری ارسال و کارت شناسائی دریافت دارند.
ماده 5- مسئولین فنی داروخانه ها موظفند داروهائی را که برای فوریتهای پزشکی مصرف میشود در داروخانه موجود داشته باشند ونیز کلهی داروهائی که برای فورش عرضه مینمایند باید جزء داروهای مجاز بوده و دارای اجازه لازم از وزارت بهداری باشند.
تبصره 1- خرید و فروش نمونه های پزشکی اکیدا" ممنوع میباشد0
تبصره 2- اداره کل داروئی وزارت بهداری مکلف است داروهائی را که فروش آنها را ممنوع مینماید از طریق نشر آگهی و یاارسال اطلاعیه باطلاع داروخانه ها برساند.
تبصره 3- در صورتکیه داروی مورد درخواست در داروخانه موجود نباشد مسئولین فنی موظفند داروهای نسخ بیماران را حداکثر در ظرف چهار ساعت تهیه و تحویل نمایند.
ماده 6- نگاهداری داروهائی که محتاج شرائط خاص است باید بوسیله مسئول فنی داروخانه رعایت گردد.
تبصره - رعایت کامل و توجه به تاریخ مصرف مندرج در داروها اجباری است .
ماده 7- دخالت در امرو پزشکی از قبل تزریق و تجویز دارو بوسیله مسئول فنی ای هر شخص دیگر در داروخانه ممنوع است .
تبصره 1- تحویل مجدد دارو طبق نسخه قبلی پزشک منوط به کسب مجوز از پزشک مربوطه خواهد بود.
تبصره 2- اجرای کمکهای اولیه در حدود صلاحیت کادر فنی داروخانه مجاز میباشد لیکن داروخانه نمیتوانداز بابت کمکهای فنی دستمزد دریافت نماید.
ماده 8- دراوخانه و یا داروخانه های هر محل مکلفند از طریق تنظیم کشیک حوائج مردم را مرتفع نمایند.
تبصره 1- صورت کشیک داروخانه های لازم از طریق بهداری محل تنظیم واعلام میگردد.
تبصره 2- در محل هائی که داروخانه شبانه روزی وجود دارد کشیک داروخانه ها تابع مقرراتی است که از طریق بهداری مربوط به آنان اعلام خواهد شد.
ماده 9- این آئین نامه باستناد ماده 24 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی وداروسازی مصوب 29 خردادماه 1334 شمسی در 9 ماده و21 تبصره بتصویب رسید و بموقع اجرا گذارده شود و کلیه آئین نامه های که در مورد داروخانه ها تا بحال تنظیم شده ملغی میگردد.
وزیر بهداری

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
7050
تاریخ تصویب :
1348/00/00
تاریخ ابلاغ :
1348/02/09
دستگاه اجرایی :
موضوع :