جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.


شماره : 245 - 25/1/48
هیات وزیران در جلسه مورخ 23/1/48 بنا به پیشنهاد شماره 3328رط م 5349رم د مورخ 4/12/47 وزارت اطلاعات باستناد ماده 10 لایحه قانونی مطبوعات سال 1334 و ماده 3 قانون تاسیس وزارت اطلاعات آئین نامه تنظیم امور اعلانات را بشرح زیر تصویب نمودند.
وزیر مشاور - محمودکشفیان

مقررات عمومی :
ماده 1- نشر آگهی وتبلیغ بمنظور شناساندن معرفی کالاها، عرضه خدمات وبازاریابی از طریق روزنامه ، مجله ، رادیو، تلویزیون ، سینما مکاتبه ویزیتوری ونظایر آن تابع مقررات این آئین نامه خواهد بود.
ماده 2- براه انداختن کارناوال ونمایش در معابر عمومی برای تبلیغ کالایا عرضه خدمات فقط با موافقت قبلی وزارت اطلاعات و مقامات انتظامی مجاز است ولی استفاده از هر نوع بلندگو اعم از ثابت و سیار در معابر عمومی برای این منظور ممنوع است .
ماده 3- برای نمایش هرگونه فیلم واسلاید تبلیغات تجارتی باید قبلا" از وزارت اطلاعات اجازه کتبی تحصیل نمود.
ماده 4- پخش و توزیع اوراق آگهی در معابر عمومی موکول به کسب موافقت قبلی وزارت اطلاعات ومقامات انتظامی است ، نصب و نوشتن آگهی حز در نقاطی که از نظر مقامات صلاحیتدار تعیین میشودممنوع است .
ماده 5- در تهیه و تنظیم آگهی ها ونشریات تبلیغاتی نکوهش و انکار خدمات و یا مرغوبیت محصولات دیگران ممنوع است .
ماده 6- تبلیغاتی که باعث فساد اخلاق و جریحه دار شدن عفت عمومی یا احساسات دینی وملی شود مطلقا" ممنوع است .
ماده 7- در مورد آگهی های مربوط بخواص مواد غذائی ،آشامیدنی ، داروئی ، بهداشتی و آرایشی باید قبلا" اجازه وزارت بهداری تحصیل شود0 تبلیغ مربوط به خواص مواد داروئی ممنوع است 0 مگر آنهائی که مستقمیا" برای بیمارستانها و پزشکان فرستاده میشود بعد از کسب اجازه وزارت بهداری .
ماده 8- آگهی نباید متمضن توصیف و ادعا یا تصویری باشد که بطور مستقیم یا ضمنی در مورد کالا یاخدمات آگهی شده مردم را بفریبد.
ماده 9- آگهی هائی که برای تبلیغ کودکان تهیه میشود نباید طوری تنظیم شود که موجب فریب آنان بشود و یا ازاحساسات کودکانه و زودباوری آنان سوءاستفاده شود.
تبصره - تبلغی هر نوع کالای بازرگانی و خدمات بهر صورت در کودکستانها و دبستانها و دبیرستانها ممنوع است چ.
ماده 10- چنانچه صاحب کالا یا عرضه کننده خدمتی در بخش خصوصی ضمن آگهی های خود وعده جوائزی بخریداران بدهد در صورتکیه بهای اینگونه جوائز عرفا" و معمولا" از پنجاه هزار ریال تجاوز کند نمایندگان دادستان و وزارتخانه های دارائی و اطلاعات نسبت به چگونگی و صحت توزیع و همچنین اعطای آن جوائز حق نظارت خواهند داشت .
شرایط انتشارآگهی
ماده 11- رعایت شرایط مربوط به انتشار آگهی مذکور در این آئین نامه بعهده مدیران مسئول وموسسات انتشار دهنده آهگهی میباشد مگر آنکه آکهی از طریق موسسات نشر آگهی برای انتشار تسلیم گردد که در اینصورت مسئولیت رعایت شرایط مربوط به نشر آگهی و اجرای تکالیف مقرر در این آئین نامه بعهده مدیر مسئول موسسه خواهدبود
ماده 12- هر شخصی حقیقی یا حقوقی وقتی میتواند واسطه انتشار آگهی گردد و یا تحت نام کانون آگهی و موسسه تبلیغاتی و عناوین مشابه برای تهیه و انتشار آگهی فعالیت نمایدکه نام خود را در دفتر مخصوصی که در وزارت اطلاعات تشکیل میشود به ثبت رسانده و مدیر مسئولی که حائز شرایط در این آئین نامه باشد بوزارت اطلاعات معرفی نماید.
ماده 13- مدیر مسئول معرفی شده باید دارای شرایط زیر باشد0
1- تابعیت ایران 0
2- داشتن اهلیت قانونی
3- سابقه محکومیت کیفری به جنایات مطلقا" و به جنحه های مذکور در ماده 19 قانون مجازات عمومی نداشته باشد.
4- سوءشهرت نداشته باشد(به تشخیص وزارت اطلاعات )
5- داشتن حداقل دیپلم کامل متوسطه
ماده 14- در صورتیکه مدیر مسئول حائز شرایط مقرر درماده 13 باشد وزارت اطلاعات موافقت با اشتغال او را به موسسه متقاضی اعلام خواهد کرد، هرگاه مدیر مسئول فاقد هریک از شرایط مذکور در ماده 13 شود و یا رعایت مقررات این آین نامه را ننمایدوزارت اطلاعات مراتب را به موسسه مربوط ابلاغ می نماید که نسبت بمعرفی مدیر مسئول دیگری اقدام نماید.
ماده 15- رعایت مقررات این آئین نامه در مورد نشر آگهی هائی که توسط موسسات انتشار می یابد با مدیر مسئول است ، آگهی ها باید دارای شماره مسلسل بوده و نسخه ای از آن نیز در مرکز موسسه حداقل برای مدت ششماه پس از انتشار نگاهداری شود.
تبصره - در صورتیکه آگهی مستقمیا" بدستگاه انتشار دهنده تسلیم شود رعایت مقررات قسمت اخیر این ماده بعهده دستگاه انتشار دهنده میباشد.
ماده 16- اشخاص و سازمانهائی که تحت عنوان کانون آگهی و یا موسسه تبلیغاتی و عناوین مشابه دیگر در حال حاضر فعالیت دارند در صورتیکه بخواهند واسطه انتشار آگهی های تبلیغاتی جهت موسسات و خدمات وکالاها بوده و کماکان بفعالتی خود ادامه دهند مکلف هستند که ظرف یکماه از تاریخ انتشار این آئین نامه در روزنامه رسمی مدیر مسئولیکه خائز شرایط مقرر درماده 13 باشد بوزارت اطلاعات معرفی نمایند مدیران مسئول موسسات نشر آگهی و کانون های تبلیغاتی که در تاریخ تصویب این آئین نامه مسئولیت موسسات مذکور ار بعهده دارند از شرط مذور در بند5 ماده 13 معاف خواهند بود.
ماده 17- در شهرستانهائیکه وزارت اطلاعات فاقد تشکیلات اداری است میتواند تمام یا قسمتی از وظایف واختیارات خود را در مورد این آئین نامه به فرمانداری و یا بخشداری محول کند.

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1348/01/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :