جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.


شماره : 8192 - 9/4/48
هیات وزیران در جلسه مورخ 9/4/48 بنا به پیشنهاد9/101 مورخ 30/3/48 وزارت دارائی و موافقت وزارتخانه های کشور و دادگستری باستناد ماده واحده قانون راجع به اجازه تاسیس سازمان بنادر و کشتیرانی مصوب 1339 و در اجرای بند (ب ) ماده (14) آئین نامه ثبت و بهره برداری شناورها مصوب 1331 آئین نامه راجع به گواهی نامه رانندگی قایقها را بشرح ضمیمه تصویب نمودند.

ماده 1- راندن قایقهای موتوری در نقاط و بنادری که سازمان بنادر و کشتیرانی اعلام مینماید منوط به اخذ گواهی نامه رانندگی از سازمان مذکور است 0 کسانی که بخواهند راندن قایقهای بادبانی و پاروئی را در نقاط بنادر مذکور حرفه خود قرار دهند بایدکارت ملوانی از سازمان بنادر وکشتیرانی دریافت دارند.
ماده 2- شرایط ومدارک لازم برای صدور گواهی نامه رانندگی قایق و کارت ملوانی بشرح زیر است :
الف - داشتن 18 سال تمام سن 0
ب - دو برگ رونوشت شناسنامه و چهار قطعه عکس 0
ج - گذراندن آزمایشهای مربوط به رانندگی قایقها0
د - تائید صلاحیت از طرف سازمانهای انتظامی وامنیتی در مواردی که سازمان بنادر و کشتیرانی لازم بداند.
ماده 3- سازمان بنادر و کشتیرانی پس از وصول درخواست ومدارک و احراز شرایط و صلاحیت گواهینامه یا کارت مربوط به رانندگی آن نوع قایقی را که مورد تقاضا بوده صادر و به متقاضی تسلیم مینماید و در گواهینامه یاکارت مشخصات کامل صاحب آن قیدمیگردد
ماده 4- مدت اعتبار گواهینامه و کارت ملوانی چهارسال است ودر خاتمه هر چهارسال متقاضی برای تمدید آن باید بسازمان بنادر و کشتیرانی مراجعه نماید.
ماده 5- دارنده گواهی نامه یا کارت باید هنگام رانندگی همیشه آنرا همراه داشته باشد و در صورت مفقود شدن گواهینامه یا کارت المثنای آنرا از سازمان بنادر وکشتیرانی دریافت دارد.
ماده 6- در صورتیکه دارنده گواهینامه رانندگی یا کارت ملوانی فاقد صلاحیت مذکور در ماده (2) این آئین نامه شودسازمان بنادر وکشتیرانی باید گواهینامه رانندگی یا کارت ملوانی را ابطال و مراتب را به دارنده گواهینامه یا کارت و مراجع مربوط اعلام نماید.
ماده 7- گواهینامه رانندگی یا کارت و مراجع مربوط اعلام نماید0 موضوع این آئین نامه که از کشورهای خارجی صادر شده باشد به شرط معامله متقابل و با رعایت مقررات مربوط معتبر است .
ماده 8- تخلف از ماده (5) موجب محکومیت متخلف به پرداخت دویست ریال غرامت یا از 2تا7 روز حبس تکدیری یا هر دومجازات میباشد.
ماده 9- متخلفین از مواد (1) و (4) به حبس تکدیری از7تا10 روز و پرداخت دویست ریال غرامت محکوم میشوند.
وزیر مشاور - محمودکشفیان

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1348/04/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :