جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.


شماره : 8428 - 3/4/48

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1/4/48 بنا به پیشنهاد شماره 1802/1 مورخ 8/2/48 وزارت کشور و در اجرای ماده (22) قانون نوسازی و عمران شهری اراضی واملاکی را که طبق قانون مذکور (باستثنای ماده 24 قانون ) بملکیت خود در آورده بمنظور نوسازی بشرکتها وموسسات واگذار نماید پس از جلب موافقت انجمن شهر باید گزارش توجیهی کار را بوزارت کشور ارسال نموده و موافقت کلی و اصولی وزارت مزبور را در این مورد تقاضا نماید.
ماده 2- گزارش توجیهی مذکور باید حاوی نکات زیر باشد0
الف - شرح و توصیف کلی برنامه طرح مورد نظر0
ب - علل و جهات و واگذاری و پیش بینی فوائد وامتیازات اجرای طرح .
ج - مساحت و قیمت تمام شده اراضی واملاکی که در نظر است واگذار شود.
د- گواهی دفتر مهندسی استان یا فرمانداری کل ذیربط مشعر بر انطباق طرح مورد نظر با اساس نقشه جامع شهر.
ماده 3- پیشنهاد شهرداری در وزارت کشور بطور کلی مورد بررسی واقع و پس از موافقت اصولی وزیر کشور به شهرداری ابلاغ میشود.
ماده 4- شهرداری مکلف است پس از دریافت موافقت اصولی وزارت کشور برنامه تفصیلی طرح و فهرست نقشه های لازم و مقیاس آنها و مدت تهیه طرح مورد نظر و عوامل تشخیص برتری آنرا تهیه و باصدور آگهی بمسابقه بگذارد.
ماده 5- کمیسیون تشخیص و داوری برتری طرحها مرکب از پنج نفر مهندسان کار آزموده و بصیر معماری و ساختمانی در وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران تعیین و منصوب میشوند.
ماده 6- آگهی شهرداری باید در جرائد کثیرالانتشار مرکز ویکی از جرائد کثیرالانتشار محل (در صورت وجود) در سه نوبت هر نوبت بفاصله ده روز منتشر شود.
تبصره - آگهی های مربوط بطرحهای مهم به تشخیص وزاری کشور علاوه بر روزنامه های کثیرالانتشار باید در روزنامه هائی که در مرکز بزبان خارجی چاپ میشود نیز منتشر شود.
ماده 7- پس از تعیین مقیاس نقشه ها ومدت تهیه طرح شهرداری مکلف است مشخصات و مدارک مربوط به برنامه های طرح مورد نظر را تهیه و بصورت دفترچه مشخصات تنظیم و بتعداد کافی تکثیر و در قبال دریافت قیمت تمام شده در اختیار متقاضیان بگذارد0دفترچه مشخصات باید حاوی اطلاعات لازم و بخصوص شامل اسناد و مدارک زیر باشد.
الف - نقشه های تفصیلی موقعیت زمین 0
ب - کروکی موقعیت زمین در طرح کلی شهر0
ج - نقشه نمایش پستی بلندی زمین نسبت بخیابان اصلی مجاور زمین .
د- برنامه تفصیلی طرح مورد نظر با ذکر ضوابط شهرسازی و معیارهای ساختمانی و فنی مربوطه .
ه - تعیین تاسیسات شهری طرح و سیاهه کامل آن قسمت ازتاسیسات مذکور که باید بهزینه برنده مناقصه در زمین مورد نظر اجرا شود
و- تعیین نقشه های لازم و مقیاس آنها ومدت تهیه طرح و عوامل تشخیص برتری آن .
ز- تعیین مشخصات و مساحت معابر عمومی و میدان ها که برمبنای نقشه جامع در داخل طرح واقع میشود.
ح - نقشه طرحهای مهندسی ترافیک مربوط بطرح
ط - ذکر شرایط مالی و فنی که شرکت کنندگان باید واجد آن باشند و شرایط شرکت در مسابقه واسناد ومدارکی که بضمیمه طرح باید تسلیم دارند ومیزان تضمینات لازم برای عقد قرارداد طبق مقررات این آئین نامه و تاریخ تسلیم پیشنهاد.
ی - نمونه قراردادی که در هر مورد باید منعقد شود0
ماده 8- در آگهی ذکر نکات وموارد زیر ضروری است 0
الف - موقعیت - حدود- مشخصات و مساخت زمین 0
ب - قیمت زمین و ترتیب پرداخت آن 0
ج - شرح اجمالی برنامه طرح مورد نظر0
د - شرایط شرکت در مسابقه واعلام قبولی براساس ماده 12 این آئین نامه .
ه - شرایط مالی و فنی شرکت کنندگان براساس مواد9و10 این آئین نامه .
و- مدت تهیه طرح و تاریخ تسلیم آن بشهرداری و عوامل تشخیص برتری طرح .
ز - ذکر آنکه برتری طرحهای واصل وسیله کمیسیون مقرر درماده 5 تشخیص و پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور برنده اعلام میشود و شرکت کنندگانیکه طرح آنها مورد قبول واقع نشده حق هیچگونه ادعائی بر شهرداری ندارند.
ماده 9- شهرداری مکلف است در مورد تشخیص صلاحیت فنی شرکتها و موسسات مذکور در ماده 22 قانون نوسازی وعمران شهری ضوابط و معیارهائی را که سازمان برنامه در خصوص طبقه بندی شرکتها و موسسات مهندسی مشاور و پیمانکار درجه بندی شده مورد عمل قرار میدهد متناسب با طرح مورد نظر در مورد شرکت یا موسسه طرف قرارداد رعایت نموده و براساس ضوابط مذکور به تشخیص صلاحیت فنی مبادرت و اظهارنظر نماید.
ماده 10- برای تشخیص صلاحیت مالی موسسات و شرکتهای مذکور در ماده 22 قانون نوسازی وعمران شهری شهرداری باید با ذکر میزان سرمایه لازم برای اجرای طرح بر مبنای برآورد پیشنهد دهنده اطلاعات کافی از طریق بانک ملی یا سایر بانکهای دولتی تحصیل نماید.
ماده 12- شرکتها وموسساتی که قبول شرکت را در مسابقه اعلام مینمایند باید یک درصد بهای زمین مورد طرح را(وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا اسناد خزانه ) بعنوان سپرده بصندوق شهرداری بسپارند0 سپرده شرکتها وموسساتی که قبولی خود را اعلام داشته و در مدت مقرر به تسلیم طرح مبادرت ننموده اند بنفع شهرداری ضبط میشود و سپرده برنده مسابقه طرح در محاسبه تضمیناتی که باید بدهد محسوب و سپرده سایر شرکت کنندگان مسترد خواهد شد.
ماده 13- بهای اراضی واملاک و هزینه های پرداختی عبارت است از بهای عرصه واعیان ، هزینه تخریب تسطیح و بهای اراضی خیابانها و معابر ومیدانها و حقوق وامتیازات مربوط بانشعاب برق و آب و تلفن وگاز و حقوق کسب و پیشه یا تجارت و حق ریشه .
ماده 14- در صورتی که اجرای طرح اقتضا کند که زمین بقطعات متعدد تقسیم و مورد اجرای طرحهای جداگانه قرار گیرد در قیمت گذاری هر قطعه ضوابط زیر باید ملاک ارزیابی قرار گیرد.
الف - موقعیت زمین بطور کلی ( در بر چه خیابانهائی واقع شده است ).
ب - موقعیت زمین و وضعیت آن بر اساس تفصیلی و نحوه استفاده و موقعیت زمین براساس نقشه جامع .
تبصره - قیمت گذاری قطعات براساس این ماده باید طوری بعمل آید که قیمت مجموع قطعات مساوی بهای اراضی و املاک مذکور و هزینه های پرداختی باضافه ده درصد باشد.
ماده 15- بهای تعیین شده قطعات اراضی از طرف شهرداری در کمیسیونی مرکب از شهردار، رئیس دفتر مهندسی وزارت کشور در استان یا فرمانداری کل ، مدیر مسئول امور مالی شهرداری و دونفر کارشناس بصیر بانتخاب انجمن شهر مورد بررسی قرار میگیرد و نظر اکثریت کمیسیون مناط اعتبار است .
ماده 16- پیشنهاد دهنده مکلف است اسناد ومدارک زیر را ضمیمه طرح خود بشهرداری تسلیم نماید.
الف - اسناد مربوط بصلاحیت فنی 0
ب - مدارک مربوط بصلاحیت مالی 0
ج - برنامه زمانی ومدت اجرای طرح 0
د - برنامه سرمایه گذاری اجرای طرح 0
ه - توجیه اقتصادی سرمایه گذاری و بازده سرمایه 0
و - فتوکپی قبض رسید یک درصد سپرده بهای زمین 0
ماده 17- شرکت کنندگان در مسابقه مکلفند اسناد مربوط به صلاحیت فنی و مالی خود را در یک پاکت لاک ومهر شده و نقشه و مدارک مربوط بطرح پیشنهادی خود را در پاکت یا بسته های لاک ومهر شده دیگر تواما" بشهرداری تسلیم نمایند.
در پاکت مربوط به صلاحیت فنی ومالی باید مبلغ برآورداجرای طرح پیشنهاد صریحا" تعیین و قید شده باشد.
ماده 18- پیشنهادهای مربوط به صلاحیت فنی ومالی در روز مقرردر آگهی در کمیسیونی مرکب از شهردار و دیگری ازمسئول امور مالی شهرداری و رئیس دفتر مهندسی استان یا فرمانداریکل مورد رسیدگی قرا رمیگیرد0 کمیسیون مکلف است ظرف یک هفته پس از تاریخ باز کردن پیشنهادها نظر قطعی خود را نسب بصلاحیت پیشنهاد دهندگان اعلام نماید.
تبصره 1- در شهر تهران علاوه بر مقامات مذکور فوق رئیس یا مسئول امور نوسازی ومعاون فنی شهردار نیز در کمیسیون شرکت نموده و اهظارنظر مینمایند.
تبصره 2- حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه کمیسیون آزاد است و کمیسیون ملکف است در صورتی که پیشنهاد دهنده ای را فاقد صلاحیت مالی یا فنی تشخیص دهد دلائل رد را مشروحا" در صورت مجلس ذکر نماید.
ماده 19- شهرداری مکلف است پس از اجرای صلاحیت فنی ومالی فقط پاکتای مربوط به طرحهای پیشنهادی موسساتی را ک واجد صلاحیت فنی و مالی تخشیص شده اند به کمیسیون مقرر در ماده 5 این آئین نامه ارسال دارد و کمییون مذکور مکلف است پس از وصول پیشنهادجلسات رسیدگی را با حضور شهردار یا نماینده تام الاختیار او تشکیل دهد و حداکثر ظرف سه ماه طرح برتر ومدت تهیه نقشه های اجرائی را تعیین ومراتب را بشهرداری اعلام نماید.
ماده 20- شهرداری مکلف است پس از اعلام طرح برتر از طرف کمیسیون ماده 5 بلافاصله مراتب را با اعلام نظر خود ضمن گزارش جامعی برای تصویب بانجمن شهر پیشنهاد کند و پس از تصویب انجمن سوابق را برای تایید به وزارت کشور اراسل دارد و در صورت تایید وزارت کشورمراتب را برایه تهیه و ارسال نقشه های اجرائی ببرنده طرح اعلام نماید.
ماده 21- برنده طرح مکلف است نقشه های اجرائی طرح را ظرف مدت مقرر اعلام شده از طرف شهرداری تهیه و بشهرداری تسلمی نماید و شهرداری پس از تطبیق نقشه های اجرائی با طرح اولیه و با اخذ تضمینات کافی پس از تصویب انجمن شهر نسبت به عقد قرارداد بر طبق نمونه مذکور در دفترجه مشخصات اقدام میکند.
ماده 22- بمنظور حسن اجرای مفاد قرارداد شهرداری ملکف است در موقع عقد پیمان تضمین بانکی معادل 5درصد مبلغ برآورد کل آمار از برنده مسابقه اخذ نماید.
ماده 23- شهرداری از شروع بعملیات مبوط باجرای طرح تاخاتمه کار براساس نقشه های اجرائی تسلیمی برنده طرح (که منضم بقرارداد و جزء لاینفک آن است ) در عملیات اجرائی طرح وسیله مهندسین خود نظارت خواهد کرد.
ماده 24- انتقال قطعی اراضی مورد واگذاری از طرف شهرداری پس از انجام کلیه تعهدات واجرای کامل مفاد قرارداد بوسیله طرف قرارداد بعمل خواهد آمد.
ماده 25- شرایط فسخ قرارداد بشرح زیر است و این شرایط در موقع عقد قرارداد باید در قرارداد ذکر شود.
الف - در صورتیکه طرف قرارداد 3ماه پس از انقضاء موعدی که که در قرارداد برای شروع بکار ذکر شده است شروع بکار نکند.
ب - در هر مورد که طرف قرارداد کار را در هر مرحله که باشد تعطیل کند و پس از اخطار کتبی شهرداری و گذشت 2 ماه کار را مجددا" شروع ننماید.
ج - در هر مورد که طرف قرارداد مغایر و طرحهای مصوب منضم به قرارداد عمل کند و یا علمیات پیمانکار مغایرت کلی مشخصات نقشه های اجرائی طرح مصوب داشته باشد.

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1348/04/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :