جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.


شماره : 7432 - 3/4/48

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1/4/48 بنا به پیشنهاد شماره 1802/1 مورخ 8/2/48 وزارت کشور در اجرای تبصره (1) ماده (2) قانون نوسازی و عمران شهری آئین نامه ترتیب ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض مربوط و ترتیب تعیین نسبتی از قیمت ملک را که ماخذ دریافت عوارض در هر شهر قرار میگیرد بشرح پیوست تصویب نمودند.

فصل اول - ترتیب ممیزی
ماده 1- برای ممیزی هر شهر محدوده قانونی شهر بیک یا چند منطقه تقسیم میشود.
ماده 2- مامور ممیزی ملکف است هنگام ممیزی املاک موقعیت و مساحت عرصه واعیان ومستحدثات هر ملک ونوع ساختمان و تعداد طبقات و سایر مشخصات مندرج در برگ ممیزی و حتی المقدور نام و نشانی مالک و شماره ملک (پلاک ثبتی ) را بمسئولیت خود تعیین و در اوراق ممیزی قید نموده و اوراق مزبور را بواحد ممیزی تسلیم کند
ماده 3- شهرداری مکلف است براساس اوراق ممیزی شناسنامه ای حاوی مشخصات کامل هر ملک برای املاک واقع در حوزه شهرداری تهیه نماید و در شهرهائی که برای املاک واراضی و مستحدثات واقع در محدوده شهر قبلا" شناسنامه شهری تهیه شده باشدشهردرای میتواندبا استفاده از اصلاعات مندرج در آن شناسنامه ها بر طبق ضوابط مندرج در ماده 4 قانون نوسازی و عمران شهری اوراق ممیزی را تکمیل و ملاک عمل قرار دهد.
ماده 4- شهرداری مکلف است براساس شناسنامه مذکور در ماده 3 این آئین نامه و بر طبق ضوابط مندرج در ماده 4 قانون نوسازی و عمران شهری بهای هر ملک را تعیین نموده و براساس آن عوارض متعلقه را طبق مصرحات قانون تشخیص نماید.
ماده 5- آگهی پایان ممیزی هر منطقه باید در یکی از جرائد کثیرالانتشار تهران و همچنین در یکی از جرائد کثیرالانتشار محل (در صورتیکه وجود داشته باشد) در سه نوبت بفاصله 5 روز منتشر شود و علاوه بر آن باید پایان ممیزی از طریق الصاق آگهی درمعابر عمومی و وسائل مقتضی دیگر باطلاع مالکین منطقه برسد.
ماه 6- در آگهی پایان ممیزی هر منطقه باید نکات و موارد زیر مشخص شود.
الف - اعلام پایان ممیزی منطقه 0
ب - حدود دقیق منطقه ای که ممیزی در آن خاتمه یافته است 0
ج - نشانی محل مراجعه صاحبان املاک برای استحضار از نتیجه ممیزی املاک خود که این محل باید در درجه اول در شهرداریهای نواحی یا برزنهای تابعه باشد.
د - تاریخ شروع چهار ماه مهلت اعتراض که از روز انتشار نوبت اول آگهی خواهد بود.
ه - ذکر شرط مذکور در تبصره 2 ماده 8 قانون راجع بقبول اعتراض با قید اینکه معترض مکلف است نشانی کمل و صریح خود را ذیل برگ اعتراض بنویسد.
و - نشانی کامل محل پذیرفتن اعتراضات 0
ماده 7- شهردای مکلف است نتیجه ممیزی املاک واقع در هر منطقه را در محلی که در اگهی معین شده است بترتیب شماره ملک (پلاک ثبتی ) در تابلوهائیکه برای اینکار اختصاص داده میشود اعلان نماید بطوریکه مالکین در صورت مراجعه براحتی بتوانند از نتیجه ممیزی ملک خود اطلاع حاصل نمایند.
ماده 8- شهرداری مکلف است کلیه تغییرات وانتقالات املاک را در شناسنامه املاک عمل نموده و عملیات را طوری اداره وانجام دهد که همیشه در جریان آخرین تغییرات وانتقالات ملک باشد.
تبصره - در نقاطی که ماده 2 قانون نوسازی وعمران شهری اجرا میشود ادارات ثبت موظنفد در آخر هر ماه یک نسخه از فهرست انتقالات قطعی املاک را بشهرداری ارسال دارند.
ماده 9- هرگاه نتیجه ممیزی قبل ازانقضاء مهلت ماه مذکور در ماده (5) قانون که برای اعلام بها تعیین گردیده است طبق مقررات ماده (7) قانون اعلام شود مالکین که بر مبنای ممیزی اعلام شده عوارض ملک خود را بپردازند و یا نسبت بنتیجه ممیزی اعتراض نکنند عدم اعتراض و یا پرداخت عوارض از ناحیه آنان در حکم اعلام بهای ملک میباشد.
ماده 10- برای تهیه طرحهای مممزی و استفاده از روشها ووسائل نوین علمی و تعلیم افراد فنی ممیزی و وصول و هم آهنگ کردن آن در شهرداری های مشمول ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری تعلیمات لازم از طرف وزارت کشور صادر و وسیله شهرداریها بموقع اجرا گذارده خواهد شد.

فصل دوم - وصول
ماده 11- شهرداری ملکف است بمنظور تسهیل در امر وصول عوارض موضوع قانون نوسازی وعمران شهری در شعب و نمایندگیهای بانک ملی ایران حساب خاصی بنام حساب درآمد قانون نوسازی و عمران شهری بازکند فرمهای مخصوص با نظر وزارت کشور تهیه و در شعب و نمایندگیهای مذکور در دسترس مودیان قرار دهد مودیان مشمول پرداخت عوارض قانون نوسازی و عمران شهری مکلفند با مراجعه ببانک فرمهای مربوط را تکمیل و عوارض مقرر را پرداخت و رسید دریافت دارند.
ماده 12- شهرداری مکلف است مندرجات رسید یا رسیدهای پرداخت عوارض را باشناسنامه املاک تطبیق و ظرف 15 روز از تاریخ پرداخت نسب بصدور برگ مفاصا حساب اقدام کند و در صورتیکه مودی برای دریافت آن مراجعه ننماید وسیله پست سفارشی برای او اسال دارد0 در اوراق مفاصاحساب باید صریحا" قید شود(این مفاصا صرفا" مربوط بعوارض قانون نوسازی و عمران شهری است )
ماده 13- شهرداری مکلف اس در هر مورد و در هر موقعیکه نتیجه ممیزی طبق مقررات مواد7 و 8 قانون قطعیت پیدا میکند، طبق مقررات زیر نسبت بوصول عوارض اقدام نماید.
الف - در مورد املاکی که نتیجه ممیزی آنها در مهلت مقرر در ماده 10 قانون قطعی شده است .
قطعیت ومبلغ عوارض و تاریخ انقضاء مهلت پرداخت و عواقب عدم پرداخت ، با ارسال نامه وسیله پست بمودیان اعلام میشود هرگاه پس از پایان مهلت مقرر در ماده 10 قانون عوارض متعلقه پرداخت نشود، ظرف دوماه ومشخصات مودیان ضمن فهرست و یا فهرستهائی برای قطع برق و گار بموسسات مربوطه فرستاده میشود و پس از انقضای مدت ششماه مذکور در ماده 14 قانون علیه مودیانی که عوارض متعلقه را پرداخت نکرده اند اجرائیه صادر خواهد شد.
ب - در مورد املاکی که نتیجه ممیزی آنها پس از پایان مهلت مقرر در ماده 10 قانون قطعی میگردد.
1- در صورتیکه تاریخ قطعی ظدن ظرف ششماه پس از پایان مهلت مقرر در ماده 10 باشد قطعیت و عواقب عدم پرداخت بر طبق بندالف ، بمودیان اعلام میگردد و تا پایان ششماه مذکور مهلت داده میشود که عوارض مربوط را بپردازند و هرگاه تاریخ اعلام تا پایان ششماه کمتر از15 روز باشد مهلت 15 روز خواهد بود.
2- در صورتیکه تاریخ قطعی شدن پس از انقضای ششماه مذکور در ماده 14قانون باشد، قعطیت طبق بندال ، بمودیان اعلام میگردد وفقط 15 روز به آنان مهلت داده میشود که عوارض مربوطه راپرداخت نمایند.
شهرداری همراه با اقدامات مذکور مشخصات مودیانی را که عوارض املاک خود را نپرداخته اند در اجرای ماده 12 قانون بموسسات برق و گاز تسلیم و بر طبق ماده 14قانون بصدوراجرائیه مبادرت خواهدکرد
ماده 14- نسبتی از قیمت هر ملک که در هر شهر با توجه به مقتضیات و شرایط خاص اقتصادی ماخذ دریافت عوارض قرار میگیرد با کسب نظر شهردار و استاندار و فرماندار کل بنا به پیشنهادوزارت کشور و تصویب کمیسیونی مرکب از وزیر کشور- وزیر اقتصاد ومدیر عامل سازمان برنمه تعیین میشود وملاک عمل قرار میگیرد.
ماده 15- اجرای مدلول این آئین نامه موکول به تعیین نسبتی از قیمت ملک که ماخذ دریافت عوارضی خواهد بود از طرف کمیسیون مذکور در ماده 14 و انتشار آگهی از طرف شهرداری میباشد.

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1348/04/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :