جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.


شماره : 7430 - 3/4/48

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1/4/48 بنا به پیشنهاد شماره 1802/1 مورخ 8/2/48 وزارت کشور در اجرای تبصره 2ماده (16) قانون نوسازی و عمران شهری آئین نامه نحوه تشکیل هیئت های ارزیابی و طرز اعلام طرحهای مصوب و تعیین مدت قبول اعتراضات و ترتیب رسیدگی به آنها را بشرح پیوست تصویب نمودند.

نحوه تشکیل هیئت های ارزیابی
ماده 1- در هر مورد که در اجرای تکالیف و وظایف مقرردرماده 16 قانون نوسازی وعمران شهری تشکیل هیئت یا هیئتهای ارزیابی ضرورت پیدا کند شهرداری مکلف است هیئتی مرکب از یکنفر مهندس معمار یکنفر مهندس ساختمان و یکنفر ارزیاب از بین کارمندان خود تشکیل دهد.
ماده 2- انتخاب اعضاء هیئت یا شهردار و شرط انتخاب شدن دارا بودن لااقل چهار سال سابقه کار در رشته مربوط میباشد0 هئیت بر حسب ضرورت ممکن است بطور موقت یا دائم تشکیل شود.
ماده 3- در شهرداریهائی که مهندسان واجد شرایط برای عضویت هیئت ارزیابی وجود نداشته باشند شهردار میتواندمهندسان ساختمان و معمار دفتر مهندسی استان یا فرمانداریکل برای هر مورداستفاده نماید ومقامات مذکور مکلفند در معرفی مهندسان واجد شرایط نباشد شهردار از بین سایر ارزیابان و خبرگان ارزیاب واجد صلاحیت را انتخاب خواهد کرد.
تبصره 1- هرگاه در دفتر مهندسی استان یا فرمانداریکل مهندسان واجد شرایط وجود نداشته باشند استاندار یا فرماندار کل مراتب را بوزارت کشور اعلام و وزارت کشور مهندسان واجد شرایط انتخاب و اعزام مینماید.
تبصره 2- پرداخت هزینه سفر و فوق العاده مهندسان مذکور بعهده شهرداری است و دستمزد ارزیابان و خبرنگاران محلی در هر مورد بنابه پیشنهاد شهرداری وتصویب انجمن شهر تعیین و پرداخت میشود
ماده 4- برای انجام عمل ارزیابی حضور کلیه اعضاء هیئت ضروری است ولی نظر اکثریت ملاک عمل میباشد و فهرست جامع ارزیابی باید بامضاء کلیه اعضاء هیئت ارزیابی برسد و هرگاه یکنفر از اعضاءدر اقلیت باشد باید نظر خود را با ذکر دلیل توضیح دهد.

طرز اعلام طرحهای مصوب
ماده 5- همینکه طرح مصوبی به شهرداری ابلاغ شد شهردرای مکلف است ظرف یکماه از تاریخ ابالغ طرح مفاد فهرست جامع را در یکی از جرائد کثیراالنتشار تهران وهمچنین در یکی از جرائدکثیرالانتشار محل (در صورتیکه وجود نداشته باشد) در سه نوبت هر نوبت بفاصله یک هفته آگهی نماید و علاوه بر آن باید نتیجه ارزیابی هر ملک را وسیله پست بمالک آن اعلام و ضمنا" مفاد فهرست را از طریق الصاق آگهی در ساختمان شهردرای ومعابر همان محل منتشر کند.
تبصره - شهرداری باید در موقع نشر آگهی نقشه دقیق و جامع حوزه عملیات خود را که موجب تخریب و تغیییر وضع املاک خواهد بود بسازمانها یا شرکتهای آب و برق منطقه وتلفن و گاز ارسال داردتا موسسات مزبور در مورد ترمیم یا تغییر لوله های انشعاب آب وتلفن و گاز و پایه های خطوط برق اقدام لازم بعمل آوردند.
ماده 6- در آگهی های اعلام طرح علاوه بر مفاد ومندرجات فهرست جامع باید نکات و مواد زیر مشخص شود.
1- تاریخ شروع ومدت تقریبی اجرای طرح 0
2- شروع مهلت اعتراض که از تاریخ انتشار نوبت اول آگهی تا 2 ماه خواهد بود.
3- نشانی محل قبول اعتراض 0
4- ذکر اینکه مفاد فهرست جامع در محل شهرداری برای ملاحظه الصاق شده است .
5- قید اینکه معترض مکلف است ذیل برگ اعتراض نشانی کامل و روشن خود بنویسد.
ماده 7- کسانی که نسبت به ارزیابی املاک اعتراض دارندمیتوانند ظرف دو ماه از تایخ نشر اولین آگهی در جراید اعتراض خود را بدفقتر شهرداری یا محل تعینی شده در آگهی تسلیم و رسیددریافت دارند.
ترتیب رسیدگی
ماده 8- شهرداری مکلف است از تاریخ وصول اولین اعتراض ظرف یکهفته فتوکپی یا رونوشت سوابق طرح مصوب و مخصوصا" فهرست جامع را به ضمیمه اولین اعتراض بدفتر کمیسیون مذکور در ماده 8قانون نوساطی وعمران شهری ارسال دارد.
تبصره - برای ارسال بقیه اعتراضات راجع بهمان طرح فرستادن سوابق ضرورت ندارد وشهرداری بایدبفاصله 24 ساعت اعتراض واصله را به کمیسیون بفرستد.
ماده 9- اعتراضات به ترتیب تاریخ وصول در دفتری مخصوص ثبت و بترتیب در کمیسیون مطرح میشود.
ماده 10- کمیسیون رسیدگی مکلف است بترتیب وصول اعتراضات برای هر پرونده وقت بازدید محل محل تعیین و مراتب را بمنظور استحضار وسیله پست سفارشی به معترض اعلام نماید0 فاصله تسلیم دعوتنامه به پست و بازدید محل نباید کمتر از ده روز باشد.
ماده 11- کمیسیون مکلف است در وقت مقرر ضمن بازدید محل بموارد اعتراض دقیقا" رسیدگی و ظرف یکهفته نظر قطعی خود را در مورد ارزش ملک و تعیین میزان غرامت به شهرداری اعلام نماید.
ماده 12- در صورتیکه کمیسیون در وقت مقرر در محل بازدید حاضر شود ولی بجهتی از جهات از قبیل ممانعت برای ورود به ملک ونظائر آن بازدید محل و در نتیجه اظهارنظر قطعی میسر نشود کمیسیون صورتمجلسی با ذکر علت تنظیم و برای بازدید محل وقت فوق العاده تعیین مکیند و اگر حضور نماینده دادستان را لازم بداند با حضور نمانیه دادستان از محل بازدید خواهد کرد.
تبصره - در هر مورد که شهرداری طبق قسمت اخیر ماده 17قانون نوسازی اقدام میکند باید صورتمجلس اشاره شده در ماده مذکور را به کمیسیون رسیدگی ارسال دارد و این صورتمجلس ملاک رسیدگی و اظهارنظر خواهد بود.

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1348/04/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :