جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
مواد20 و21 قانون اعساربرای حصراقامه دعوی اعساربه مواردمحکوم به وبرگهای اجرائی اسناد لازم الاجرای ثبت اسنادومنع ازرسیدگی به ادعای اعسار درغیراین موارد نیست بلکه درمقام تعیین مرجع صلاحیتداربرای رسیدگی به ادعای دراین دوموردوتشخیص طرف دعوی می باشدچنانکه درماده 39 قانون آئین دادرسی مدنی نیزمرجع دعوی اعساررادرصورتی که درضمن دعوی اصلی اظهارشود دادگاهی که دعوی اصلی درآن مطرح است معین کرده واین مورد غیرازمواردی است که درماده 20 قانون اعسارذکرشده است .
حکم شماره 345/10-2/10/20شعبه 4

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
8
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
10345
تاریخ تصویب :
1320/10/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :