جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.


شماره : 200056 - 18/5/48

هیات وزیران در جلسه مورخ 18/5/48 بنا به پیشنهاد شماره 30545/6-5861/1 مورخ 31/4/48 وزارت کشور تصویب نمودند مواد یک و دو آئین نامه حق جلسه اعضاء انجمن شهر مصوب جلسه مورخ 9/2/46 هیات وزیران بشرح زیر اصلاح گردد.
ماده 1- در مورد انجمنهای شهری که فعالیت آنها به تشخیص وزارت کشور زیاد بوده و اقتضای انجام وظیفه بیش از چهار جلسه در ماه داشته باشد حق جلسه هر یک از اعضاء انجمن شهر برای هرجلسه تا معادل یک چهلم حقوق ثابت ماهانه شهردار محل قابل پرداخت خواهد بود.
ماده 2- حق جلسه رئیس انجمن شهر دو برابر حق جلسه عضو انجمن شهر میباشد.
ماده 3- حداکثر حق جلسه پرداختی به رئیس و اعضاء انجمن شهر بیش از شش جلسه در ماه پرداخت نخواهد شد.
وزیر مشاور - هادی هدایتی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1348/05/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :