جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.


شماره : 8606 - 4/5/48

هیات وزیران در جلسه مورخ 4/5/48 بنا به پیشنهاد شماره 174/1545/5220 مورخ 7/4/1348 وزارت پست و تلگراف و تلفن و موافقت شماره 6919 مورخ 15/4/48 وزارت دارائی و بر اساس قانون مصوب 4 اردیبهشت ماه 1346 آئین نامه اجرائی استفاده ازماشینهای نقش تمبر را بشرح زیر تصویب نمودند.
1- در مواردی که الصاق تمبر به مرسولات پستی یا سایر اوراق و اسناد دولتی لازم است یا در مواردی که برای وصول قسمتی از عواید دولت وزارت دارائی مقتضی بداند میتوان از ماشین نقش تمبر که علائمی شبیه تمبر بوسیله کلیشه مخصوص در روی مرسولات پستی یا سایر اوراق واسناد با جوهر مخصوص قرمز رنگ پاک نشدنی منفوقش مینماید استفاده نمود.
2- علائم وابعاد ومشخصات نقش تمبر و سایر نقوش کلیشه مربوط به هر ماشین نقش تمبر بر حسب مورد بایستی قبلا" به تصویب وزارت دارائی و یا وزارت پست و تلگراف و تلفن برد و در این علائم ذکر کلمه ایران - نام شهرمبداء- شماره کد ماشین - کلمه پست یامرجع وصول حسب مور محل کافی برای منقوش نمودن نرخ پستی یا رقم عایدی بریلا و دینار محل کافی برای منقوش نمودن تاریخ روز- ماه و سال الزامی است .
3- در امور پستی میتوان علاوه بر نقش تمبر یک علامت تبلیغاتی در مورد فعالیت استفاده کننده از ماشین در روی مرسولات منقوض نمود.
4- استفاده کننده ازماشین هر شخص حقیقی یا حقوقی است که از مقامات مجاز در این آئین نامه اجازه نامه کتبی برای استفاده از ماشنیهای نقش تمبر کسب کرده باشد.
ماده دوم
1- وارد کردن ماشینهای نقش تمبر بکشور علاوه بر رعایت مقررات عمومی واردات وصادرات هر سال مستلزم کسب اجازه قبلی وزارت دارائی و وزارت پست و تلگراف و تلفن است .
2- استفاده از ماشین نقش تمبر در کشور در امور پستی موکول به اجازه وزارت پست و تلگراف وتلفن و در سایر موارد موکول به اجازه وزارت دارائی است .
3- وارد کننده ماشین نقش تمبر حق واگذاری ماشین بغیر از کسانی که اجازه استفاده از آن را طبق مقررات این آئین نامه کسب کرده باشند بدون موافقت وزارت دارائی و وزارت پست و تلگراف و تلفن ندارد0 همچنین انتقال اجازه نامه استفاده از ماشین حسب مورد موکول بموافقت وزارت دارائی یا وزارت پست و تلگراف وتلفن است .
4- وزارت پست وتلگراف و تلفن قبل از صدور هر اجازه نامه وزارت دارائی را مطلع می نماید.
5- وزارت دارائی و وزارت پست و تلگراف و تلفن انواع ماشینهای نقش تمبر را که در کشور ممکن است مورد استفاده قرار گیرد تعیین میکنند.
6- کلیشه نقش تمبر در هر حال متعلق بدولت است و حسب مورد منحصرا" وسیله وزارت دارائی یا وزارت پست وتلگراف و تلفن تهیه پس از نصب روی ماشین بطور امانت در اختیار استفاده کننده گذارده خواهد شد0 وزارت پست و تگلراف و تلفن ووزارت دارائی حسب مورد مبلغ متناسبی که در هر حال از قیمت تمام شده کلیشه تجاوز نخواهد کر از استفاده کننده بعنوان حق استفاده دریافت خواهند کرد.
ماده سوم
ماشینهای نقش تمبر موضوع این ئین نامه باید در هر حال دارای مشخصات فنی زیر باشد:
1- هر ماشین باید دارای کنتور یا کنتورهای خودکار برای ثبت و جمع ارقامی که در روی نقش تمبر منقوش میشود بوده وبتواند حداقل تا پنج رقم را نشان دهد.
2- کنتور ماشین باید از نظر فنی طور یساخته شده باشد که بتوان آن را روی یک رقم معین تنظیم نمود تا بمحق اینکه کار کرد ماشین به رقم مذکور رسید خودبخوداز کار بیفتد.
3- کنتور وسایر اجزای ماشین باید در محفظه های مخصوص بنحوی حفاظت بشوند که اولا" محفظه در چند نقطه قابل پلمپ و مهر شدن باشد و ثانیا" دسترسی به کنتور و سایر اجرای ماشین بدون شکستن پلمپها یا گذراندن اثر روی محفظه عملی نباشد.
ماده چهارم
1- شروع بکار هر ماشینی وقتی مجاز است که محفظه ماشین در نقاط لازم پلمپ و مهر شده باشد0 برای انجام اینکار هر ماشین باید قبل از شروع بکار در امور پستی در اداره پست ودر سایر موارد در اداره مربوط به تشخی صوزارت دارائی با حضور استفاده کننده یا نماینده تام الاختیار او توسط هیئتی مرکب از نماینده ذیحساب مربوط و یکنفر مامور فنی که در امور پستی وسیله وزارت پست و تلگراف و تلفن و در سایر موارد وسیله وزارت دارائی تعیین میشوند مورد بازبینی قرار گیرد تا پس از اطمینان ازصحت کار ماشین کلیشه مربوطه روی آن نصب و کنتور ماشین روی رقمی که قبلا" تعیین شدهتنظیم و محفظه ماشین در نقاط لازم پلمپ ومهر و ماشین ضمن صورتمجلس به استفده کننده تسلیم گردد.
2- در مواردی که پلمپ و مهرهای ماشین برای تعمیر ماشین یا تنظیم کنتور یا بهر علت دیگر شکسته شود رعایت مفاد بند(1)این ماده الزامی است و در تمام این موارد کلیشه باید حسب مورد بلافاصله تحویل وزارت پست و تلگراف تلفن یا وزارت دارائی گردد
ماده پنجم
1- عواید دولت در مورد مشاین هائی که در اختیارموسسات دولتی است باید روزانه بصندوق دولت واریز شود و حداکثر رقمی که کنتور ماشین روی آن باید تنظیم شود در امور پستی از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن و در سایر موارد وسیله وزارت دارائی تعیین میشود
2- عواید دولت در مورد ماشینهائی که در اختیار سایر اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی باستثنای موسسات دولتی گذارده میشود در هر مرتبه قبلا" و بمیزان حداقل ده هزار ریال دریافت میشود.
3- استفاده کننده از ماشین نقش تمبر بایستی دفتری برای ثبت کارکرد روزانه ماشین داشته باشند که قبل از استفاده از طرف خزانه داریکل کشور پلمپ و مهر شده باشد.
ماده ششم
وزارت پست و تلگراف و تلفن و وزارت دارائی ترتیبات لازم را برای کنترل صحت کار ماشین و ووصل درآمد دولت و وظائفی که هریک از مباشرین ذیربط در کار این ماشینها دارندو همچنین طرز نگهداری حساب و تنظیم آمار روزانه کارکرد ماشین و ثبت دردفاتر مروبط وتسلیم گزارشها و همچنین طزر نگاهداری ماشین وسیله وارد کننده یا استفاده کننده و سار امور مربوطه را خواهند داد و مجازند در هر موقع که لازم بدانند توسط مامورین خود کنترل و بازرسیهای لازم را انجام دهند.
وارد کننده - استفاده کننده و مامورین دریافت عواید و حقوق دولت از طریق ماشینهای نقش تمبر موظف اند حداکثر تسهیلات را برای مامورین کنترل و بازرسی فراهم نمایند.
ماده هفتم
1- در صورتیک مشترک در روی مرسولات پستی اشتباها" نرخ اضافی با نقش تمبر ثبت نماید میتواند مرسولات مذکور را با درخواست کتبی حداکثر ظرف 24 ساعت ومروط بر اینکه از مرسوله استفاده نکرده باشد به پست تسلیم ودرخواست استرداد نرخ اضافی را بنماید0 در اینصورت پس از رسیدگی و تایید اشتباه وسیله مامورین مجازاضافه نرخ مسترد خواهد شد.
2- در صورتیک مامورین دولت که مباشر وصول عواید و حقوق دولت وسیله ماشینهای نقش تمبر هستند اشتباها" نرخ اضافی بوسیله ماشین روی اسناد و یامرسولات ثبت نمایند موظفند فورا" موضوع را بمقامات ذیربط اطلاع دهند تا پس از رسیدگی و تایید با تنظیم صورتمجلس از حساب ماشین کسر و نقش تمبر مربوط اصلاح وشد.
ماده هشتم
در موارد سرقت یا از بین رفتن ماشین و یا دستخوردگی در کنتور یا نقش تمبر و یا ارجای ماشین یا توقیف ماشین ویا درهر مورد دیگری که در صحت کار مشاین اختلال ایجاد شده باشد باید فورا" مراتب بوزارت دارائی یا وزارت پس وتلگراف و تلفن حسب مورد اطلاع داده شود.
ماده نهم
در صورتکیه استفاده کنندهاز ماشین انصراف حاصل نماید باید مراتب را بوزارت پست و تلگراف و تلفن یا وزارت دارائی حسب مورد اطلاع دهد وکلیشه نقش تمبر را در اختیار اداره مربوطه بگذارد.
ماده دهم
ادامه کار ماشین های تنقش تمبری که تا کنون مورد استفاده قرار گرفته اند موکول برعایت مفاد این آئین نامه است .
ماده یازدهم
1- استفاده کننده از ماشین در امور پستی موظف است مرسولات پستی را که بانقش تمبر منقوش شده به محلی که قبلا" تعیین وابلاغ شده تسلیم نماید.
2- استفاده کننده باید نرخهای پستی را براسا سنرخهای مصوب که از طرف پست در اختیار او گذارده شده احتساب و با نقش تمبر روی مرسوله ثبت نماید.
در صورتکیه نرخ ثبت شده وسیله نقش تمبر کمتر از نرخ متعارف باشد بنا به توافق قبلی اداره پست با استفاده کننده مرسوله یا برای اصلاح نرخ اعاده داده خواهد شد و یا با آن مانند مرسولات با کسر تمبر رفتار خواهد شد.

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1348/05/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :