جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.


شماره : 3652 - 21/2/48

هیئت وزیران در جلسه مورخ 21/2/48 در تکمیل تصویبنامه های شماره 5644-27/3/47 و 8688 - 6/5/47 و33380-6/8/47 مربوط به آئین نامه پاداش و هزینه سفر و فوق العاده سازمان بازرسی شاهنشاهی تصویب نمودند:
1- تبصره زیر به قسمت 4بند ب اضافه میشود0
تبصره - از تاریخ اول فروردین 1348 بمیزان مبلغی که بحقوق دارندگان پایه اداری (اعم از شاغل وبازنشسته ) که در خدمت سازمان هستند اضافه شده است از فوق العاده اضافه کار مقطوع آنان کسر گردد.
2- ردیف 7 بشرح زیر به بند ب اضافه میشود0
3- فوق العاده مامورین بازنشستگان (اعم از کشوری و لشکری ) مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشانی (1) که درمعیت بازسان اعزامی بخارج از مرکز عزیمت مینمایند به میزان فوق العاده پرداختی به مامورین همرتبه - هم گروه - با همدرجه ثابت آنان در بازرسی شاهنشاهی خواهد بود.
وزیر مشاور - محمودکشفیان

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1348/02/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :