جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.


شماره : 22900 - 16/6/48

هیئت وزیران در جلسه مورخ 15/6/48 بنا به پیشنهاد شماره 5934/1 مورخ 21/4/48 وزارت کشور در اجرای قانون لغو عوارض دروازه ای مصوب 23 اردیبهشت ماه 1348 آئین نامه طرز تقسیم عواید حاصله از اجرای قانون مذکور را بشرح پیوست تصویب نمودند.
وزیر مشاور - محمود کشفیان
ماده 1- عوائد حاصله از اجرای قانون لغو عوارض دروازه ای پس از کسر وجوه موضوع تبصره 2ماده 4 قانون مذکور و تبصره 4 قانون بودجه سال 1344 کل کشور بشرح مواد زیر تقسیم میشود:
ماده 2- بیست درصد بمنظور تامین هزینه های زیر اختصاص داده میشود:
1- اجرای برنامه های فوری و ضروری شرهردایهای کشور که بر اثر حوادث غیر مترقبه و احتیاجات فوری لازم گردد.
2- تکمیل و تجهیز کادر فن یو دفاتر مهندسی شهرداریها0
3- سرمایه گذاری در صندوق عمران شهری 0
4- تامین قسمتی از هزینه های اجرائی آئین نامه استخدامی کارکنان شهرداریها معادل سهمیه ای که سازمان برنامه طبق قانون برنامه چهارم پرداخت خواهد نمود.
ماده 3- معددل وجوهی که شهرداریها از عواید جایگزین عوارض دروازه ای بعنوان سهمیه در سال 1347 دریافت میدانشته اند کماکان پرداخت خواهد شد.
تبصره - سهمیه شهرداریهائی که از اول سال 1348 تاسیس شده یا بشوند به تشخیص وزارت کشور قابل پرداخت است .
ماده 4- باقیمانده عواید مذکور طبق ضوابط ومراتب منضم باین آئین نامه بمصرف اجرای طرحهای عمرانی که شهرداریها پیشنهاد بکنند خواهد رسید ضرورت و اولویت این طرحها باید قبلا" در کمیته ای که در استانداریها و فرمانداریهای کل تشکیل میشود بر اساس دستورالعمل های وزارت کشور تشخیص شود.
ماده 5- از عوارض مذکور در تبصره 3 ماده 4 قانون استثنائا" در سال 1348 تا میزان تعهداتی که قبلا" برای مصارف شهری بعمل آمده است به تشخیص وزارت کشور در حدود همان تعهدات بمصرف خواهدرسید

ضوابط و شرایط توزیع اعتبارات موضوع ماده 3آئین نامه طرز تقسیم عواید حصاله از اجرای قانون لغو عوارض دروازه ای
اعتبارات مذکور در ماده 3 آئین نامه طرز تقسیم عواید حاصله از اجرای قانون لغو عوارض دروازه ای براساس اختیارات عمرانی ،جمعیت و موقعیت خاص منطقه به نسبت زیر تقسیم میگردد:
الف - از نظر احتیاجات عمرانی سه ششم از کل اعتبارات برای شهرستانها از لحاظ احتیاجات عمرانی ضرائب زیر در نظر گرفته میشود.
1- شهرستانهای عقب افتاده ضریب 3
2- شهرستانهای در حال توسعه ضریب 2
3- شهرستانهای پیشرفته ضریب 1
براساس ضرائب مزبور درصد سهمیه هر یک از استانها و فرماندایهای کل از س ششم اعتبارات این بند تعیین میگردد.
ب - از نظر جمعیت دو ششم از کل اعتبارات 0
نتیجه حاصل از تقسیم اعتبارات مذکور در این بند برکل جمعیت کشور ضرب در جمعیت هر استان یا فرمانداریکل سهم استان یا فرمانداریکل را از دو ششم کل اعتبارات تعیین مینماید.
ج - از نظر موقعیت خاص منطقه - از کل اعتبارات
برای شهرستانها از لحاظ موقعیت خاص ضرائب زیر تعیین میگردد:
1- شهرستانهای توریستی اعم از تفریحی یا تاریخی یا مذهبی ضریب 3
2- شهرستانهای مرزی ضریب 2
3- سایر شهرستانها ضریب 1
اعتبارات این بند بر رقم حاصل از جمع ضرائب فوق تقسیم و نتیجه در ضریب هر شهرستان ضرب میشود و سهمیه هر یک از استانها و فرمانداریهای کل از یک ششم کل اعتبارات تعیین خواهد گردید.
نتیجه اعمال ضرائب بالا درصد برخورداری ازکل اعتبارات موضوع ماده 3 آئین ناه اجرای قانون لغو عوارض دروازه ای را تعیین نموده و سهمیه هر استان وفرمانداریکل براساس آن مشخص خواهد شد و چون عوامل تعیین کننده ضوابط فوق متغیر میباشد همه سال درصد برخورداری از کل اعتبارات برای هر استان وفرمانداری کل بر مبنای این آئین نامه از طرف وزارت کشور تعیین خواهد گردید.

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1348/06/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :