جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.


شماره : 24134 - 5/7/48

هیئت وزیران در جلسه مورخ 5/7/48 بنا به پیشنهاد شماره 9067- 5/7/48 وزارتین کشور و فرهنگ وهنر بمنظور رعایت شرایط ایمنی در سینماهای کشور پیرو آئین نامه شماره 6626 مورخ 6/7/45 موضوع سالنهای نمایش فیلم و طرز کار آنها تصویب نمودند.
1- از تاریخ صدور این تصویبنامه رسیدگی بمسائل مربوط به ایمنی در سینماهای کشور از نظر کیفیت و اصول فنی ساختمانی و برق و روشنائی - آتش نانی - وضع دستگاههای گرم و خنک کننده - موتورخانه درهای وورد و خروج و اندازه آنها بعهده وزارت کشور است .
2- با توجه بمواد4 و5 آئین نامه سالنهای نمایش فیلم و طرزکار آنها پس از صدور پروانه مرحله دوم ساختمان سینما بنام متقاضی و اعلام موضوع بشهرداری از طرف وزارت فرهنگ و هنر شهرداری موظف است قبل از صدور پروانه ساختمانی نظر وزارت کشور را اعلام و بر اساس آن اقدام کند.
3- با توجه بمواد18و19 آئین نامه سالنهای نمایش فیلم و طرز کار آنها تجدید پروانه و صدور اجازه ادامه کار سینماهای دائر و همچنین پروانه افتتاح سالنهای سینمای جدید از طرف وزارت فرهنگ و هنر موکول بارائه گواهی ایمنی از وزارت کشور خواهد بود.
4- چنانچه سالن نمایش فیلم دارای شرایط ایمنی نباشد و ادامه کار آن با وضوع موجود احتمال خطر دهد تاریخ معایب با توجه به قوانین وزارت کار وشهرداری بدستور وزرات کشور تعطیل میگردد و برای شروع مجدد بکار موضوع پس از بر طرف شدن نقائص از طرف وزارت کشور به وزارت فرهنگ و هنر و وزرات کار وامور اجتماعی اعلام میشود تا وزارت فرهنگ وهنر با رعایت مقررات آئین نامه های مربوط از جمله آئین نامه درجه بندی سینماها نسبت به افتتاح مجدد سینمااقدام کند.
5- وزارت کشور میتواند وظائف مذکور در این تصویبنامه را عندالزوم باستانداران - فرمانداران - بخشداران و شهرداران واگذار نماید.
وزیر مشاور - محمود کشفیان

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1348/07/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :