جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.


شماره : 23620 - 22/6/48

هیات وزیران در جلسه مورخ 22/6/48 بنا به پیشنهاد مورخ 13/5/48 سازمان امور اداری و استخدامی کشور وموافقت وزارت دارائی باستناد ماده 39 آئین نامه استخدام پیمانی تصویب کردند تبصره زیر بماده 7 آئین نامه استخدام پیمانی (1) اضافه شود.
تبصره - تا زمانیکه آئین نامه اضافه کارموضوع بندالف ماده 39 قانون استخدام کشوری به تصویب نرسیده است ، وزارتخانه هاوموسسات دولتی که در مورد پرداخت اضافه کار از مقررات تصویبنامه شماره 27404 مورخ 12/1/38 استفاده میکنند میتوانند به مستخدمان پیمانی مشمول آئین نامه استخدام پیمانی مصوب 22/7/46 براساس تصویبنامه فوق الذکر یا مقطوعا" هفت هزار ریال در ماه در قبال ساعات ار اضافی اضافه کار پرداخت کنند.
مقررات این تصویبنامه از تاریخ تصویب آئین نامه استخدام پیمانی قابل اجراست .
وزیر مشاور - محمود کشفیان

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1348/06/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :