جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
اصولاتعیین مبلغ برای تعیین هزینه دادرسی وصلاحیت دادگاه لازم نیست زیراهزینه دادرسی درصورتی تاثیردرموردداردکه مدعی اعسارمعافیت از هزینه رانخواسته باشدوتعیین مبلغ هم به وسیله دیگری میسرنباشدصلاحیت دادگاه هم تابع تعیین مبلغ نیست زیرادرماده 20قانون اعسارمرجع صالح تشخیص شده بنابراین قبول یارددادخواست دائرمداراین است که تعیین حکم محکومیت مدعی اعساربرای دادگاه مقدوربوده یانه ودادگاه بایداین جهت رادرنظربگیردودرصورتی که تعیین حکم بوسیله دیگرممکن باشددادخواست را بپذیرد.
حکم شماره 270/6-31/2/21شعبه 3

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
8
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
6270
تاریخ تصویب :
1321/02/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :