جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.


شماره : 24774 - 10/8/48

هیات وزیران در جلسه مورخ 10/8/48 بنا به پیشنهاد شماره 46241/6/9815/1 مورخ 16/7/48 وزارت کشور تصویب نمودند تبصره زیر بماده 3 تصویبنامه شماره 20056 مورخ 18/5/48 اضافه گردد.
تبصره - حق الجسه اعضاء انجمن شهر تهران حداکثر تا پانزده جلسه در ماه قابل برداشت خواهد بود.
وزیر مشاور - محمودکشفیان

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1348/08/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :