جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.


شماره : شماره 23992 - تاریخ 2/7/48

هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/6/1348 بنا به پیشنهاد شماره 692رم ح مورخ 11/6/48 سازمان امور اداری واستخدامی کشور باستناد ماده 42 قانون استخدام کشوری وموافقت وزارت دارائی آئین نامه فوق العاده اضافه کار موضوع بند الف ماده 39 قانون مذکور را بشرح ذیل تصویب نمودند.
ماده 1- فوق العاده اضافه کار منحصرا به مستخدمینی که علاوه بر ساعات کار اداری با دستور کتبی مقام صلاحیتدار کار اضافی انجام میدهند پرداخت میشود.
ماده 2- حداکثر فوق العاده اضفاه کار که در یکماه به مستخدم میتوان پرداخت کرد از پنجاه ساعت تجاوز نمیکند.
تبصره - چنانچه در موراد ضروری واستثنائی وظایف بعضی از مشاغل خاص انجام کار اضافی بیش از پنجاه ساعت در ماه را ایجاب کند تجویز آن تا هشتاو پنج ساعت برای مدت محدود متناوب با هر مورد و حداکثر شش ماه در یکسال تقویمی موکول به پیشنهادوزارت خانه یا موسسه دولتی ذیربط و تصویب سازمان امور ادرای و استخدامی کشور است .
ماده 3- فوق العاده اضافه ار هر ساعت مادل با یک صدوهفتادو پنجم مجموع حقوق ، تفاوت تطبیق حقوق ، مزایای مستمر و یا مزایای موقت شغل مستخدم است .
ماده 4- فوق العاده اضافه کار هر ساعت مستخدم پیمانی معادل با یک صدوهفتادوپنجم مجموع اجرت و فوق العاده مخصوص ماهانه او میباشد.
ماده 5- به نگهبانان وسرایدارنی که عهده دار حفظ و حراست اموال دولتی هستند از بابت هر شب کشیک ، اضافه کارحداکثر معادل یک صدوپنجاهم حقوق ومزایای مستمر و یا اجرت ماهانه آنان پرداخت میشود.
ماده 6- از تاریخ تصویب این آئین نامه کلیه مقررات قبلی راجع به اضافه کار در مورد مستخدمین مشمول استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری و همچنین مقررات مربوط به فوق العاده کشیک و پول ناهار و شام موضوع ماده 12 تصویبنامه شماره 6848 مورخ 28/3/1339 و تبصره ذیل آن ملغی است .
تبصره - مقررات مربوط به اضافه کار مقطوع موضوع تبصره 3 تصویبنامه شماره 27404 مورخ 12/1/38 که بموجب تصویبنامه جلسات مورخ 24/4/1364 و14/8/46 هیئت وزیران جزء مزایای مستمر محسوب شده تا اجرا یماده 38 استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری نافذ است و فقط بر اساس اهمیت وظایف شغل و مقام پرداخت خواهد شد.
ماده 7- هرگونه اصلاح یا تغییر در مواد این آئین نامه به پیشنهاد سازمان امور اداری واستخدامی کشور وتصویب هیئت وزیران بعمل خواهد آمد.
وزیر مشاور - محمود کشفیان

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1348/06/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :