جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.


شماره : 26278 - 24/8/48

هیئت وزیران در جلسه مورخ 24/8/48 بنا بر پیشنهاد شماره 36495 مورخ 27/6/48 وزارت اقصتاد وموافقت شماره 27/21800-26801 مورخ 7/5/48 وزارت دارائی در اصلاح و تکمیل تصویبنامه شماره 40742 مورخ 6/11/47 موضوع مبادلات مرزی تصویب نمودند.
1- در بند الف از ماده یک پس از کلمه (هندورابی ) کلمه (لاوان ) اضافه میشود.
2- بنادر دیلم ، کناو، ریک و آب ادیهای متصل به مرز بین بنادر مذکور جزء منطقه درجه 2 موضوع بندب محسوب و از مزایای آن استفاده مینمایند.
3- تبصره 2 بند(ب ) ماده 1 بشرح زیر اصلاح میگردد:
آبادیهای متصل به مرز در منطقه درجه 2 که از بندر دیلم شروع و به بندر ریک ختم و از بنددلوار شروع به آخرین منطقه مرزی شهرستان زابل منتهی میشود، همچنین آبادیهای بخش مهران دراستان پنجم توسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های اقتصاد و کشور و اداره کل گمرک و ژاندارمری کل کشور که در وزارت اقتصاد تشکیل میوشد تعیین و وسیله وزارت اقتصاد به اداره کل گمرک ابلاغ خواهد شد.
4- تبصره زیر بماده 2 اضافه میشود:
تبصره - ساکنان مناطق مرزی درجه 2 که تا کنون احراز هویت آنان انجام نشده است قطع نظر از تاریخهای تعیین شده در ماده 2 تصویبنامه شماره 40732- مورخ 6/11/47 منحصرا" در سال 48 احراز هویت آنها در هر موقع بلامانع است و برای سالهای بعد تابع ماده 2 تصویبنامه فوق الذکر خواهد بود.
هویت ساکنان منطقه درجه 2 که باستناد تصویبنامه شماره 4900 مورخ 12/5/45 احراز گردیده است در صورتی که نام آبادی محل سکونت آنها در فهرست تنظیمی مربوط به تصویبنامه شماره 40732 مورخ 6/11/47 ذکر شده باشد تا پایان سال جاری ملاک عمل خواهدبود
5- تبصره زیر بماده 4 اضافه میشود:
تبصره 2- ساکنان هر یک از مناطق سه گانه می توانند به شرکتهای تعاونی نمایندگی دهند که از طرف آنها نسبت به صدور و ورود کالای موضوع مبادلات مرزی وانجام تشریفات گمرکی اقدام نمایند.
6- ماده (9) بشرح زیر اصلاح میشود:
کالاهای وارده از محل پیمانهای سپرده شده بتاریخ قبل از صدور تصویبنامه شماره 40732 مورخ 6/11/47 که در تاریخ صدور این تصویبنامه در یکی از گمرکات مرزی موجود باشد بر اساس تصوب نامه شماره 4900 مورخ 12/5/45 و فهرست ضمیمه قابل ترخیص خواهد بود.
7- به ردی (20) فهرست کالای وارداتی مرزنشینان مناطق درجه 2و3 (یخچال برقی ) اضافه میشود.
8- بند26 فهرست کالای وارداتی مرزنشسنان بشرح زیر اصلاح میشود: بند26- علاوه بر کالای مذکور منضم به تصویبنامه شماره 40732 مورخ 6/11/47 که مبلغ ومقدار و تعداد آن برای کلیه مرزنشینان محدود بهمان میزانی است که در فهرست مزبور ذکر گردیده ساکنین مناطق درجه 2و3 میتوانند سایرکالاهای مجاز غیر مشورط را نیز وارد و با پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی از گمرک ترخیص نمایند، مشروط بر اینکه جمع کلیه واردات هر نفر در سال از مبلغی که در تصویبنامه نامبرده برای ساکنین هریک از دو منطقه فوق تعیین گردیده است تجاوز نکند.
وزیر مشاور - محمودکشفیان

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1348/08/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :