جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.


شماره : 26694 - 24/8/48

هیئت وزیران در جلسه مورخ 24/8/48 بنا به پیشنهاد شماره 4393 /م مورخ 30/6/48 وزارت کشوروموافقت نامه های شماره 19046رط م مورخ 1/5/48 و906 ر ح م مورخ 7/8/48 سازمان اموراداری واستخدامی کشور الحاق دو تبصره بماه 12 و یک تبصره بماده 65 آئین نامه اسخدامی شهرداری تهران و همچنین اصلاج ماده 24 آئین نامه مذکوررا بشرح زیر تصویب نمودند.
تبصره 1) هرگاه برای احراز پستهای بلامتصدی در رشته های اداری و مالی وخدمات شهری تربیتی ومدیریت وستاد نتواندمستخدم واجد شرایط استخدام نمود شهرداتری میتواند مستخدمین مراتب مادون در رسته های مذکور را بعنوان کفیل به پستهای مراتب بالا منصوب نمود، حق الکفاله ای که از ابت تصدی شغل بالاتر باینگونه متسخدمین تعلق خواهد گرفت باربر هتفاد درصد مابه التفاوت حقوق مرتبه استحقاقی و حداقل حقوق مرتبه پست مورد تصدی خواهد بود.
تبصره 2) در صورتکیه پست سازمانی مستخدم حذف شود و یا بعلت تجدیدنظر در طرح طبقه بندی وارزشیابی مشاغل پست موردتصدی مستخدم در مرتبه پائین تری قرار گیرد و پست بلامتصدی منطبق با شرایط تحصیلی وتجربی اینگونه مستخدمین موجود نباشد میتوان با رضایت مستخدم او را در پس بلامتصدی که در مراتب پائین تری قرار دارد منصوب نمود.
در اینصورت حقوق مستخدم در مرتبه پائین تر در پایه ای قرار خواهد گرفت که با تقریب اضافی معادل و یانزدیکترین مبلغ بحقوق دریافتی وی نباشد و هرگاه حقوق دریافتی مستخدم از حداکثر حقوق مرتبه پست جدید تجاوز نماید مابه التفاوت را بمدت یکسال ونیم بعنوان فوق العاده ترمیم دریافت خواهد کرد و پس از مدت مذکور فقط از حقوق مرتبه پست جدید استفاده خواهد نمود و چنانچه مستخدم حاضر بادامه خمت در پست مرتبه پائین تر نباشد آماده بخدمت محسوب و تابع حکم ماده (57) آئنی نامه خواهد بود.
ماده 24 اصلاحی
ماد24) مدت توقف در هر مرتبه برای احراز مشاغل بالاتردرطرح طبقه بندی مشاغل ضمت تعیین شرایط احراز شغل باید تعیین گردد.
تبصره الحاقی بماده 65
تبصره - اجرای این ماده در هر مورد منوط به پیشنهادشهرداری و تائید وزارت کشور و تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد بود.
وزیر مشاور - محمودکشفیان

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1348/08/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :