جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.


ماده واحده - در نیروهای هوایی و دریایی علاوه بر درجات ثابت درجات
موقت افسری نیز ایجاد می گردد.
تبصره 1 - اعطا و سلب درجات موقت در موارد لزوم با رعایت مقررات این
قانون با تصویب اعلیحضرت همایون شاهنشاه خواهد بود.
تبصره 2 - افسرانی می توانند به درجه موقت بالاتر از درجه ثابت مربوطه
نایل شوند که واجد شرایط زیر باشند:
الف - لیاقت و شایستگی برای نیل به درجه بالاتر از خود ابراز نموده
باشند.
ب - برابر مقررات مصرحه در قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی حایز
شرایط ترفیع باشند جز شرط مدت توقف در درجه که از این لحاظ تابع مقررات
بند ج این تبصره خواهند بود.
ج - نصف حداقل مدت قانونی در درجه ثابت مربوطه را که به موجب مقررات
مواد 32 و 42 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی تعیین شده است طی
نموده باشند.
تبصره 3 - افسرانی که به درجه موقت نایل می گردند در تمام مدتی که حق
استفاده از درجه مزبور را دارند حقوق و مزایای همان درجه را دریافت
خواهند داشت .
تبصره 4 - افسران مذکور در تبصره 2 در صورتی که در پایان حداقل مدت
توقف قانونی در درجه ثابت مربوطه واجد شرایط ترفیع باشند درجه موقت آنان
به درجه تبدیل خواهد شد.
تبصره 5 - تا موقعی که درجه موقت افسران به درجه ثابت تبدیل نشده در
صورت رفع نیاز سازمانی یا مشاهده عدم شایستگی از آنان و یا در صورتی که
فاقد شرایط قانونی ترفیع با توجه به بند تبصره 2 گردند حق استفاده از
درجه موقت مزبور و حقوق و مزایای مربوطه از آنان سلب خواهد شد در این
صورت از حقوق و مزایای درجه ثابت مربوطه برابر مقررات قانون استخدام
نیروهای مسلح شاهنشاهی استفاده خواهند نمود.
تبصره 6 - در صورتی که افسران در حین استفاده از درجه موقت بازنشسته
یا معلول شوند یا فوت نمایند عنوان و مزایای درجه موقت از آنان سلب و
ماخذ احتساب حقوق بازنشستگی یا وظیفه یا مستمری بر مبنای حقوق درجه ثابت
خواهد بود مگر در مورد افسران شهید که درجه موقت آنان بلافاصله پس از
شهادت به درجه ثابت تبدیل و حقوق آن مبنای احتساب مستمری وراث خواهد بود.
تبصره 7 - برای تعیین نحوه اجرای این قانون آیین نامه ای توسط وزارت
جنگ تدوین و تصویب و به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
وزارت جنگ مامور اجرای این قانون است .
قانون بالا مشتمل بر یک ماده و هفت تبصره که لایحه آن به موجب ماده واحده
مصوب بیستم آذر ماه 1342 تقدیم شده بود پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ 31
فروردین ماه 1343 در جلسه روز پنجشنبه بیست و یکم خرداد ماه یک هزار و
سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1343/03/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :