جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.


ماده واحده - به دولت اجازه داده می شود برای تامین قسمتی از هزینه های عمرانی کشور قراردادهای وام زیر را منعقد نموده و پس از مبادله آنها را به موقع اجرا گذارد.
1 - قرارداد تحصیل وام به مبلغ سی و دو میلیون (32000000) دلار از بین المللی ترمیم و توسعه" href="/tags/26254/بانک-بین-المللی-ترمیم-و-توسعه/" class="link">بانک بین المللی ترمیم و توسعه به منظور تامین قسمتی از هزینه ساختمان و ترمیم و آسفالت حدود 1680 کیلومتر راههای اصلی کشور شامل پلها و زهکشی و تاسیساتی تاسیسات حفاظتی مربوطه و همچنین پرداخت هزینه های ارزی خدمات مهندسی و نظارت فنی مربوط به راههای مزبور به مدت بیست و پنج سال با نرخ بهره (2)/(1) 5 درصد در سال که نسبت به مانده وصولی بازپرداخت نشده اصل وام تعلق گرفته و هر شش ماه یک بار در سررسیدهای اول مه و اول نوامبر هر سال باید پرداخت شود.
در این سررسیدها نسبت به آن قسمت از اعتبار که هنوز مورد استفاده قرار نگرفته است فقط کار مزدی معادل (8)/(3) یک درصد پرداخت خواهد شد. این وام در چهل و دو قسط از تاریخ اول نوامبر 1969 به بعد هر شش ماه یک بار بازپرداخت خواهد گردید.
2 - قرارداد تحصیل وام به مبلغ هشت میلیون و پانصد هزار (8500000) دلار از بین المللی ترمیم و توسعه" href="/tags/26254/بانک-بین-المللی-ترمیم-و-توسعه/" class="link">بانک بین المللی ترمیم و توسعه و به منظور تامین قسمتی از هزینه ساختمان حدود 1500 کیلومتر راه های فرعی در نواحی گرگان - آمل - رامسر - سفیدرود - کرمانشاه - همدان و قزوین و تامین هزینه ارزی مربوط به خدمات کارشناسان خارجی و خرید لوازم مربوط به مدت بیست سال با نرخ بهره (2)/(1) 5 درصد در سال که نسبت به مانده وصولی بازپرداخت نشده اصل وام تعلق گرفته و هر شش ماه یک بار در سررسیدهای اول مه و اول نوامبر هر سال پرداخت خواهد شد. در این سررسیدها نسبت به آن قسمت از اعتبار که هنوز مورد استفاده قرار نگرفته است فقط کارمزدی معادل (8)/(3) یک درصد پرداخت خواهد شد. این وام در 31 قسط از تاریخ اول مه 1970 به بعد هر شش ماه یک بار متوالیا بازپرداخت خواهد شد.
3 - قرارداد وام سیصد و پنجاه و یک میلیون و نهصد هزار (351900000) ریال از سازمان عمران بین المللی دولت امریکا برای تامین قسمتی از هزینه تهیه و اجرای طرحهای عمرانی کشور به مدت سی سال با بهره (2)/(1) 3 درصد در سال که به مانده وصولی بازپرداخت نشده اصل وام تعلق گرفته و هر شش ماه یک بار متوالیا پرداخت خواهد شد.
این وام سه سال پس از تاریخ اولین دریافت از محل وام در 55 قسط هر شش ماه یک بار پرداخت خواهد گردید.
4 - قرارداد تحصیل ده میلیون (10000000) دلار اعتبار از دولت جمهوری مجارستان برای خرید کالاهای سرمایه ای با نرخ بهره (2)/(1)2 در صدر در سال که نسبت به مبالغ استفاده شده بازپرداخت نشده اعتبار تعلق می گیرد.
هر قسمت از مبالغ استفاده شده از اعتبار باید حداکثر در ظرف هشت سال به اقساط متساوی سالانه متوالیا بازپرداخت گردد.
تاریخ شروع بازپرداخت یک سال پس از پایان دوره شش ماه ای از سال که طی آن اعتبار مورد استفاده قرار می گیرد می باشد.
قانون بالا که مشتمل بر ماده واحده است در جلسه روز پنجشنبه بیستم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی


نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1344/03/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :