جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.


ماده واحده - به وزارت اطلاعات اجازه داده می شود از مجموع چاپخانه
منتقله از وزارت اقتصاد و کلیه دارایی متعلق به آن که به موجب ماده (5)
قانون تاسیس وزارت اطلاعات به آن وزارت انتقال یافته شرکت سهامی چاپخانه
وزارت اطلاعات را تاسیس و اساسنامه آن را تنظیم و پس از تصویب وزیر اطلاعات
طبق قانون تجارت آن را به ثبت رسانده و اداره نماید.
تبصره 1 - صاحب کلیه سهام شرکت سهامی مزبور وزارت اطلاعات است و
نمایندگی کل سهام با وزیر اطلاعات خواهد بود.
تبصره 2 - امور مالی و اداری و مصرف وجوه درآمد شرکت سهامی چاپخانه
وزارت اطلاعات و معاملات آن و همچنین خرید لوازمی که به تشخیص هیات مدیره
چاپخانه منحصرا برای آماده کردن چاپخانه ضرورت دارد از مقررات مربوط به
محاسبات عمومی و معاملات دولتی مستثنی و منحصرا تابع قانون تجارت و مصوبات
مجمع عمومی شرکت خواهد بود.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده و دو تبصره پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در
تاریخ روز دوشنبه بیست و هفتم اردیبهشت ماه 1344 در جلسه روز یکشنبه ششم
تیر ماه 1344 شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1344/04/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :