×

خطاهای اداری تحت سه عنوان تقصیروتخلف وقصورتقسیم وتوصیف شده ومجازاتهای اداری نیزبراساس این تقسیم بندی میباشد

خطاهای اداری تحت سه عنوان تقصیروتخلف وقصورتقسیم وتوصیف شده ومجازاتهای اداری نیزبراساس این تقسیم بندی میباشد

خطاهای-اداری-تحت-سه-عنوان-تقصیروتخلف-وقصورتقسیم-وتوصیف-شده-ومجازاتهای-اداری-نیزبراساس-این-تقسیم-بندی-میباشد-

وکیلتاریخ 21/2/72 شماره دادنامه 3 کلاسه پرونده 71/183

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
رای :هرچندکه حداکثرمجازات اداری تعیین شده دربندب ماده 59قانون استخدام کشوری (تاسه ماه )باحداقل مجازات دربندب همان ماده (ازسه ماه ) ظاهرایکی است لکن نظربه اینکه بموجب ماده 58 قانون استخدام کشوری و آئین نامه دادرسی اداری مصوب 25/3/53 هیئت وزیران سابق خطاهای اداری تحت سه عنوان تقصیروتخلف وقصورتقسیم وتوصیف شده وبموجب ماده 4 آئیننامه مذکوربرای هریک ازعناوین فوق براساس بندهای ماده 59 قانون استخدام کشوری مجازات جداگانه برقرارگردیده به وضوح مشخص است که مجازاتهای تخلف همانست که دربندهای پ وت ماده 59 مقرربوده نه بندب ماده 59 لذارای شعبه هشتم دیوان عدالت اداری که برمبنای مراتب مزبور صادرشده صحیح ومطابق مقررات قانونی تشخیص می گرددواین رای درموارد مشابه برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوطه لازم الاتباع است .
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضاعباسی فرد
* سابقه *

شماره ه -/71/183 26/4/1372
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی :مدیرکل کارگزینی وزارت دادگستری .
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب وهشتم و نوزدهم دیوان عدالت اداری .
مقدمه -الف :شعبه نوزدهم دررسیدگی به پرونده کلاسه 70/610موضوع شکایت آقای مسعودحبیبی بطرفیت وزارت دادگستری بخواسته تقاضای صدور حکم به رفع توقیف ازیک پایه بشرح دادنامه شماره 381-31/5/71چنین رای صادرنموده است ،نظربه اینکه بموجب ماده 4آئین نامه اجرائی اعطاءترفیع به مستخدمین رسمی موضوع ماده 35قانون استخدام کشوری محکومیت به یکی از مجازاتهای مندرج دربندهای پ وت ماده 59 قانون استخدام کشوری وهمچنین انفصال موقت ازخدمت موجب محرومیت ازترفیع استحقاقی درمدت توقف خواهدشدوحال آنکه محکومیت شاکی مجازاتهای مندرج دربندهای پ وت ماده 59 نبوده است ونظربه اینکه به استنادماده 25قانون استخدام کشوری درصورت رضایت بخش بودن خدمات هریک ازمستخدمین رسمی درازاءهردوسال یک پایه ترفیع به آنان تعلق می گیردوباتوجه به اینکه عدم رضایت ازنحوه خدمات شاکی بعمل نیامده است وصرف محکومیت اودردادگاه اداری به مجازات مقرر دربندب ماده 59 لایحه قانون استخدام کشوری موجب محرومیت وی ازاعطاء ترفیع نخواهدشدلذاشکایت شاکی وارداست بنابه مراتب فوق الاشعارحکم به ورودشکایت واستحقاق شاکی به دریافت پایه توقیف شده صادرمی گردد.
ب - شعبه هشتم دررسیدگی به پرونده کلاسه 69/169موضوع شکایت آقای اکبرمویدی بطرفیت وزارت دادگستری بخواسته اعطاءپایه ای که مخالف قانون وآئین نامه ترفیع کسرشده بشرح دادنامه شماره 287-10/6/71چنین رای صادرنموده است ،باتوجه به توضیحات سازمان اموراداری واستخدامی کشور بشرح نامه مورخ 26/5/71 وآئین نامه اجرائی اعطای ترفیع به مستخدمین رسمی موضوع ماده 35 قانون استخدام کشوری مصوب 15/10/50 شورای سازمان امور اداری واستخدامی کشورکه درسال 54 ملاک عمل بوده ونظربه اینکه به موجب رای 206-19/9/54 دادگاه بدوی اداری محکومیت شاکی ازباب تخلف ومنطبق بابندب ازماده 1آئین نامه دادرسی وماده 4همان آئیننامه به کسرخمس حقوق وفوق العاده های ماهانه درمدت سه ماه وبه میزان مقرردربندپ ماده 59 قانون استخدام کشوری بوده که به استنادبندپ ماده 1آئیننامه اجرائی اعطاء ترفیع مرقوم موجب محرومیت ازترفیع درسالهای موردبحث گردیده تخلفی در اجرای مقررات قانونی مشهودنیست وچون نظریه 6110/22-17/5/62سازمان اموراداری واستخدامی وسایرمستندات شاکی موثردرقضیه نمی باشدشکایت مردودتشخیص می شود.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین محمدرضاعباسی فردوباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.

مرجع :
روزنامه رسمی شماره 514141/7/1372


4

نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 3

تاریخ تصویب : 1372/02/21

تاریخ ابلاغ : 1372/07/05

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.