جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.


ماده واحده - به وزارت اطلاعات اجازه داده می شود پنج نفر از اتباع
خارجی را برای مدت پنج سال و با حقوق سالانه هر یک حداکثر سیصد و شصت هزار
ریال به سمت گوینده زبان خارجی فرستنده های رادیو با رعایت قانون شرایط
اساسی کنترات مستخدمین خارجه مصوب عقرب 1301 انتخاب و استخدام نماید.
تبصره 1 - هزینه مسافرت به ایران در بدو امر و مراجعت اشخاص مزبور به
کشور خود پس از خاتمه مدت قرارداد استخدام به عهده دولت ایران خواهد بود.
تبصره 2 - وزارت اطلاعات مجاز است در هر مورد که لازم تشخیص دهد هزینه
مسکن اشخاص مزبور را حداکثر تا ده هزار ریال در ماه برای هر گوینده
پرداخت نماید.
تبصره 3 - وزارت اطلاعات مکلف است قبل از امضا و مبادله قرارداد نام و
ملیت گویندگان مزبور و مدت استخدام آنها را برای اطلاع و تصویب به
کمیسیونهای امور خارجه مجلسین اعلام نماید.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده و 3 تبصره که در تاریخ روز دوشنبه بیست و
هفتم اردیبهشت ماه 1344 به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز یکشنبه
ششم تیر ماه 1344 مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت .
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1344/04/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :