جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.


ماده واحده - مدت اختیار کمیسیون رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت
موضوع قانون مصوب مرداد ماه 1336 که به موجب قانون مصوب چهارم مرداد ماه
1343 تا پایان 1343 تمدید شده است از اول سال 1344 تا دو سال دیگر تمدید
می گردد.
قانون بالا مشتمل بر ماده واحده است که در جلسه روز یکشنبه بیست و سوم
خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1344/04/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :