جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.


ماده واحده - به استناد ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه 1342 الحاق
دولت شاهنشاهی به اتحادیه بین المللی رسمی جهانگردی .
International - union - of official travel - organization.
تصویب و اجازه داده می شود حق عضویت دولت در اتحادیه مزبور از تاریخ الحاق
پرداخت گردد. دولت مامور اجرای این قانون می باشد.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده که در تاریخ روز دوشنبه بیست و هفتم اردیبهشت
ماه 1344 به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز یکشنبه سیزدهم تیر ماه
1344 شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت .
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1344/04/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :