جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.


ماده 1 - مشمولین متولد سالهای 1312 تا پایان 1324 که تا تاریخ تصویب
این قانون در موعد مقرر خود را معرفی نکرده اند با رعایت شرایط مذکور در
این قانون غایب محسوب نخواهند شد.
ماده 2 - مشمولین متولد سالهای 1312 تا پایان 1322 به استثنای
فارغ التحصیلان دیپلمه به بالا که خدمت زیر پرچم را انجام نداده و یا معافیت
دائم قانون تحصیل ننموده اند در صورت پرداخت مبلغ دو هزار ریال از احضار
به خدمت زیر پرچم در زمان صلح معاف می گردند.
مشمولین مذکور در این ماده بایستی ظرف یک سال مبلغ مزبور را به حساب
مخصوصی در بانک ملی ایران پرداخت کرده و رسید آن را در دو نسخه دریافت ،
یک نسخه را به ژاندارمری مستقر در مرکز شهرستان یا بخش محل سکونت خود
تسلیم نمایند. سازمانهای ژاندارمری مزبور موظفند ظرف یک ماه از تاریخ
دریافت رسید بانک برگ معافیت دائم برای زمان صلح به آنان تسلیم نمایند.
تبصره - مشمولین متولد 1323 و 1324 که تاکنون خود را معرفی نکرده و
غایب می باشند در صورتی که از تاریخ تصویب این قانون تا اولین قرعه کشی در
هر شهرستان خود را به واحدهای ژاندارمری شهرستان یا بخش مربوط به محل
سکونت خود معرفی و در قرعه کشی شرکت نمایند از غیبت گذشته آنان صرفنظر
خواهد شد. این قبیل مشمولین چنانچه واجد شرایط کفالت مقرره در قانون نظام
وظیفه باشند بدون شرکت در قرعه کشی از کفالت استفاده خواهند نمود.
ماده 3 - در صورتی که تعداد مشمولین فارغ التحصیل دیپلمه به بالا متولد
سالهای 1312 تا پایان 1324 بیش از تعداد مورد احتیاج ارتش شاهنشاهی و
سپاههای دانش . بهداشت . ترویج و آبادانی باشد ظرف یک سال از تاریخ تصویب
این قانون تعداد مورد احتیاج از بین جوانترین آنها به ترتیب سال تولد
انتخاب و مازاد آنان به طریق زیر از خدمت زیر پرچم در زمان صلح معاف
می گردند.
الف - مشمولینی که قبل از تصویب این قانون خود را معرفی کرده و برگ
آماده به خدمت دریافت کرده و به شرح مذکور زائد بر احتیاج باشند در صورتی
که دارای گواهینامه دوره کامل دبیرستان باشند و یا ارزش تحصیلات آنها عالی
شناخته شده با پرداخت پنج هزار ریال و کسانی که دارای درجه لیسانس یا
بالاتر هستند با پرداخت مبلغ ده هزار ریال .
ب - مشمولینی که تا تاریخ تصویب این قانون خود را معرفی ننموده و غایب
بوده اند و به شرح مذکور زائد بر احتیاج باشند در صورتی که دارای
گواهینامه دوره کامل دبیرستان باشند و یا ارزش تحصیلات آنها عالی شناخته
شده با پرداخت مبلغ ده هزار ریال و لیسانسه ها به بالا با پرداخت مبلغ بیست
هزار ریال .
تبصره - مهلت و ترتیب پرداخت وجوه مقرره در این ماده بر طبق مقررات
آیین نامه اجرایی قانون معافیت مشمولین مازاد بر احتیاج ارتش خواهد بود.
ماده 4 - وجوه حاصله از اجرای ماده 2 و 3 این قانون جز درآمد عمومی
کشور محسوب می گردد.
ماده 5 - متولدین سالهای 1312 تا پایان 1324 که در تاریخ تصویب این
قانون مشغول انجام خدمت زیر پرچم می باشند کماکان به خدمت زیر پرچم خود
ادامه می دهند در صورتی که در دادگاههای نظام وظیفه به اضافه خدمت محکوم
شده اند از انجام خدمت اضافی معاف می گردند.
ماده 6 - وزارت کشور مامور اجرای این قانون است .
قانون بالا که مشتمل بر شش ماده و دو تبصره است در جلسه روز یکشنبه سیزدهم
تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1344/04/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :