جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.


ماده واحده - به دولت اجازه داده می شود مسئولیت ترخیص و حمل و نقل
داخلی و توزیع اجناس اهدایی از طرف دولتها و موسسات خیریه خارجی را به
عهده جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران واگذار نماید.
تبصره 1 - اعتبار لازم برای انجام هزینه های مربوط به اجرای این قانون
از طرف دولت در اختیار جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران گذارده می شود که طبق
مقررات مالی آن جمعیت به مصرف برسد.
تبصره 2 - نحوه توزیع کالا با نظارت موسسات ذینفع و اجازه پرداخت
مخارج لازم و نظارت در هزینه ها با کمیسیونی مرکب از معاونین وزارتخانه های
دارایی و کشور و بهداری و مدیر عامل جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران خواهد
بود و اسناد هزینه های انجام شده پس از رسیدگی از طرف کمیسیونی مرکب از
نماینده وزارت دارایی و روسای حسابداری وزارت کشور و جمعیت شیر و خورشید
سرخ ایران به حساب قطعی منظور خواهد شد.
تبصره 3 - اعتباراتی که تاکنون از طرف دولت به منظور اجرای برنامه های
مربوط به این قانون در اختیار جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران گذاشته شده و
یا در آینده گذاشته می شود بر طبق مقررات این قانون قابل مصرف و احتساب
می باشد.
جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران می تواند باقیمانده اعتبارات مذکور را در هر
مورد برای اجرای برنامه های بعدی به مصرف برساند.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده و سه تبصره که لایحه آن به موجب ماده واحده
مصوبه بیستم آذر ماه 1342 تقدیم شده و در تاریخ روز دوشنبه هفدهم خرداد
ماه 1344 به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز سه شنبه پانزدهم تیر
ماه 1344 شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت .
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1344/04/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :