جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.


ماده 1 - به شرکت ملی صنایع پتروشیمی که به موجب تبصره 64 قانون بودجه
اصلاحی سال 1343 کل کشور تاسیس شده است اجازه داده می شود با موسسات و
شرکتهای ایرانی یا خارجی که واجد صلاحیت فنی و مالی باشند برای تولید
محصولات پتروشیمی مشتق از گازهای طبیعی و سایر هیدورکربورها و پخش و فروش
و حمل و نقل و صدور محصولات مزبور مشارکت نماید.
موافقت نامه ها و قراردادهایی که در اجرای این منظور منعقد می شود پس از
تایید شورای عالی صنایع پتروشیمی و مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران و هیات
وزیران و تصویب کمیسیونهای مشترک اقتصاد و دارایی مجلسین به مورد اجرا
گذارده خواهد شد.
ماده 2 - شرکتها و موسسات خارجی که به منظور فوق با شرکت ملی صنایع
پتروشیمی مشارکت می نمایند از شمول تبصره 2 ماده 3 قانون جلب و حمایت
سرمایه های خارجی و بند ج ماده یک آیین نامه اجرای قانون جلب و حمایت
سرمایه های خارجی مصوب کمیسیونهای مجلسین مستثنی خواهند بود در کلیه
موافقت نامه ها و قراردادهایی که به استناد این قانون با شرکتها و موسسات
خارجی منعقد می شود باید قید گردد که شریک خارجی حق ندارد بدون موافقت
قبلی و کتبی طرف ایرانی تمام یا قسمتی از سهامی را که در مشارکت دارد به
دیگری منتقل نماید در صورت تخلف از این شرط شرکت ملی صنایع پتروشیمی
می تواند قرارداد را فسخ نماید.
ماده 3 - شرکتهایی که بر طبق این قانون با مشارکت شرکت ملی صنایع
پتروشیمی ایجاد می شوند از معافیت ها و مزایای قانونی که به موجب مواد
اساسنامه شرکت ملی نفت ایران برای شرکت مذکور مقرر است و نیز از کلیه
مزایا و معافیت هایی که بر طبق قوانین موضوعه برای موسسات تولید داخلی
مقرر است استفاده خواهند نمود.
ماده 4 - در هر مشارکت موضوع این قانون که تاسیسات و عملیات تولیدی آن
در ایران باشد سهم شرکت ملی صنایع پتروشیمی کمتر از پنجاه درصد نخواهد
نمود.
ماده 5 - اختلافاتی که بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و طرفهای دیگر پیش
آید چنانچه از طریق مذاکره دوستانه به نحوی که در هر قرارداد پیش بینی
خواهد شد رفع نشود از طریق سازش و داوری حل خواهد شد.
مقررات مربوط به ارجاع اختلافات به سازش و داوری در هر قرارداد به نحو
مقتضی پیش بینی می گردد.
قانون بالا مشتمل بر 5 ماده که در تاریخ روز دوشنبه چهاردهم تیر ماه 1344
به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز یکشنبه بیستم تیر ماه یک هزار و
سیصد و چهل و چهار شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت .
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1344/04/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :