جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.


ماده 1 - در مورد شهرهایی که تمام یا قسمتی از برق آن را موسسات برق
غیر دولتی دارای امتیاز یا اجاره معتبر قانونی تولید و توزیع می کنند
وزارت آب و برق مجاز است برنامه توسعه برق و مدت اجرای آن ناحیه را به
موسسات موجود ابلاغ نماید موسسات مزبور مکلفند در مدت سه ماه آمادگی خود
را با ارائه اسناد مثبت دائر به امکان مالی و توانایی فنی خود تنها به
ضمیمه تعهد اجرای برنامه مزبور به وزارت آب و برق تسلیم دارند.
تعهدات فنی و مالی به شرح زیر است .
الف - در مورد شهرهایی که جمعیت آن 500000 نفر یا بیشتر باشد حداقل
ظرفیت تولید برق 200 وات برای هر نفر.
ب - در مورد شهرهایی که جمعیت آنها یکصد هزار نفر یا بیشتر تا پانصد
هزار نفر باشد حداقل ظرفیت تولید برق 150 وات برای هر نفر.
ج - در مورد شهرهایی که جمعیت آنها پنجاه هزار نفر یا بیشتر تا یکصد
هزار نفر باشد حداقل ظرفیت تولید برق 120 وات برای هر نفر.
د - در مورد شهرها و اجتماعات کوچک کمتر از پنجاه هزار نفر حداقل
ظرفیت برق 80 وات برای هر نفر.
ه - ظرفیت تولید برق مورد نیاز آبیاری و کشاورزی و صنایع بزرگ اطراف
شهرها تا شعاعی که از طرف وزارت آب و برق در هر مورد تعیین می شود علاوه بر
مقادیر فوق خواهد بود.
و - اضافه تولید سرانه در سالهای آینده حداقل 10 درصد ارقام فوق برای
هر سال .
ز - ظرفیت تاسیسات شبکه توزیع لااقل 40 درصد بیش از قدرت تولید باید
محاسبه و نصب شود.
ح - نصب سرمایه مورد لزوم جهت توسعه تاسیسات برق را باید شرکت یا
موسسه مربوط نقدا تدارک و حداکثر در مدت سه ماه در یکی از بانکهای دولتی
یا بانکهای مجاز دیگر که وزارت آب و برق تعیین نماید تودیع کند.
ط - سایر شرایط نرخ و تعرفه و مشخصات فنی تاسیسات طبق قوانین و
مقررات وزارت آب و برق خواهد بود.
تبصره 1 - مقررات ماده یک این قانون درباره موسساتی قابل اجرا است که
در تاریخ تصویب این قانون مدت امتیاز و یا اجازه معتبر آنها منقضی نشده
باشد و به شرایط امتیازنامه یا اجازه نامه معتبر عمل نموده باشد.
تبصره 2 - در صورتی که هر یک از موسسات برق غیر دولتی به هر عنوان
برق موجود را کلا یا جزا تعطیل کنند یا کرده باشند وزارت آب و برق مکلف
است بلافاصله با حضور دادستان محل یا نماینده او کارخانه را در اختیار
گرفته و به صورت امانی اداره نموده و روشنایی آن حوزه را تامین کند.
ماده 2 - در صورتی که موسسات برق خصوصی در مدت سه ماه مقرر در ماده یک
از قبول شرایط و تعهدات مربوط و ارائه اسناد مثبت که توسعه برق در ناحیه
مورد نظر را تضمین نماید و یا از اجرای برنامه مربوط در مدت مقرر در ماده
یک خودداری کند وزارت آب و برق از ادامه کار موسسات مزبور جلوگیری نموده
و بر اساس مفاد تبصره 2 ماده یک برق مورد مصرف مشترکین موجود را تامین و
راسا نسبت به اجرای برنامه های تامین و توسعه برق اقدام خواهد نمود.
وزارت آب و برق مجاز است تمام یا قسمتی از تاسیسات مذکور اعم از اراضی -
ابنیه - مستحدثات و دستگاههای تولید - انتقال و توزیع نیروی برق متعلق به
اشخاص حقیقی یا حقوقی را به ترتیب زیر خریداری نماید:
الف - بهای اراضی و ابنیه و متعلقات آن طبق ماده 33 لایحه برنامه سوم
تعیین خواهد شد.
ب - برای تعیین قیمت تاسیسات تولید و انتقال و توزیع نیروی برق با
انجام تشریفات مقرر در ماده 33 لایحه برنامه سوم ملاک ارزیابی بهای خریداری
تاسیسات مزبور در آغاز کار پس از کسر مبالغ مربوط به استهلاک طبق جدول
منضم به این قانون خواهد بود.
در مواردی که مدت استهلاک تاسیسات تولید و انتقال و توزیع برق سپری شده
ولی تاسیسات قابل استفاده و مورد احتیاج وزارت آب و برق باشد وزارت مذکور
می تواند به بهایی که از ده درصد قیمت خرید اولیه تجاوز نکند خریداری
نماید.
ج - بهای خریداری تاسیسات مزبور در آغاز کار باید متکی به اسناد مثبت
باشد و در صورت فقد اسناد یا قابل اعتماد نبودن اسناد کارشناس بهای خرید
اولیه را با توجه به مشابه آن در تاریخ خرید تعیین خواهد نمود.
د - در موقع تبدیل برقهای خصوصی مشترکین به برق دولتی وزارت آب و برق
از مشترکین این گونه برقها فقط هزینه واقعی تبدیل انشعاب برق دریافت
خواهد کرد.
تبصره - بهای تاسیسات برق متعلق به شهرداریها به شرح فوق ارزیابی
خواهد شد ولی به جای پرداخت نقدی شهرداری مربوط معادل ارزش تاسیسات در
شرکت برق منطقه ای یا ناحیه ای شریک شده و سهام خواهد داشت .
ماده 3 - نرخهایی که از طرف وزارت آب و برق یا سازمان برق ایران برای
موسسات و شرکتهای برق خصوصی تعیین شده یا خواهد شد ولو آن که درخواست
صدور پروانه نکرده باشند یا پروانه آنها صادر نشده باشد از تاریخ ابلاغ
قابل اجرا است .
ماده 4 - آیین نامه های اجرائی این قانون به وسیله وزارت آب و برق تهیه
و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 5 - وزارت آب و برق مسئول اجرای این قانون می باشد.
جدول استهلاک ضمیمه قانون
1 - دیگ بخار و متعلقات مربوطه 20 سال
2 - توربین ژنراتور و متعلقات 20 سال
3 - ترانسفورماتورها و سایر
وسائل تبدیل و انتقال نیرو 25 سال
4 - کابلهای زیرزمینی 15 سال
5 - شبکه هوایی با پایه های بتنی و آهنی 25 سال
6 - شبکه هوایی با پایه های چوبی (فقط پایه و مقره ) 7 سال
7 - استهلاک سیمهای مسی ردیف شماره 6 25 سال
8 - موتورهای دیزل کمتر از 375 دور 10 سال
9 - موتورهای دیزل بالاتر از 376 و کمتر از 750 دور 7 سال
10 - موتورهای دیزل دور زیاد یا بیشتر
از 750 دور به بالا 5 سال
قانون بالا که مشتمل بر پنج ماده و سه تبصره و یک جدول می باشد در جلسه روز
سه شنبه هشتم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و چهار شمسی به تصویب مجلس
شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1344/04/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :