جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
اگرمدعی اعسارحاضرشودبدهی خودرابه اقساط بپردازدصدورحکم به قبول اعساراوبطوراطلاق (به تصوراینکه قراراقساط دراین موردکه برگ لازم الاجراازاداره ثبت صادرشده بااداره مزبوراست )صحیح نخواهدبود.
حکم شماره 1243-27/7/26شعبه 6

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
8
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
1243
تاریخ تصویب :
1326/07/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :