جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.


ماده واحده - تبصره زیر به ماده 66 قانون استخدام نیروهای مسلح
شاهنشاهی اضافه می گردد.
تبصره - مقررات مذکور در این ماده شامل کادر پرنده سایر سازمانهای
نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری کل کشور (اعم از خلبانی و فنی ) و
چتربازان نیز خواهد بود.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوب بیستم
آذر ماه 1342 تقدیم شده بود در جلسه روز دهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد
و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1343/03/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :