جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
دلیلی براینکه امرعدمی بطورکلی قابل تحقیق ورسیدگی نباشدموجود نیست وممکن است شهادت مطلعین مشتمل برامروجودی باشدبنابراین قبول تقاضای مزبور(بعنوان اینکه تحقیق درامرعدمی موردنداردصحیح نخواهدبود
حکم شماره 1706-8/7/18شعبه 4

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
9
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
1706
تاریخ تصویب :
1318/07/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :